Politics

โพลชี้คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อข่าว ‘เพื่อไทย’ มีดีลวันอภิปรายฯ กับรัฐบาล

นิด้าโพลสำรวจควันหลงศึกอภิปราย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อกระแสข่าว เพื่อไทยมีดีลพิเศษกับรัฐบาล ชี้ข้อมูลฝ่ายค้านไม่เด็ดพอจะมัดรัฐมนตรี

ชวน สภา1710621

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง คุณไว้วางใจฝ่ายค้านหรือไม่?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2563 จากประชาชนรวมทั้งสิ้น 2,510 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการติดตามข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพบว่า 9.44% ระบุว่าติดตามข่าวตลอด, 44.07% ระบุว่าติดตามข่าวบ้างพอสมควร, 16.81% ระบุว่าไม่ค่อยติดตาม, 29.60% ระบุว่าไม่ติดตามเลย และ 0.08% ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อมูลเด็ดของฝ่ายค้านในการมัดรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนดิ้นไม่หลุด เฉพาะผู้ที่ติดตามข่าวตลอดและติดตามข่าวบ้างพอสมควรพบว่า 32.02% ระบุว่ามีข้อมูลเด็ดที่สามารถมัดรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายจนดิ้นไม่หลุด, 44.90% ระบุว่ามีข้อมูล แต่ไม่เด็ดเพียงพอที่จะมัดรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายจนดิ้นไม่หลุด, 14.00% ระบุว่าไม่มีข้อมูลเด็ดเลย และ 9.08% ระบุว่าไม่ทราบ/ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ประยุทธ์252633

ส่วนความเชื่อของประชาชนต่อกระแสข่าวที่ว่า พรรคเพื่อไทยมีข้อตกลงพิเศษกับรัฐบาลในการทำให้รัฐมนตรีบางรายไม่ต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เนื่องจากข้อจำกัดทางเวลา เฉพาะผู้ที่ติดตามข่าวตลอดและติดตามข่าวบ้างพอสมควร พบว่า 10.05% ระบุว่าเชื่อมาก, 23.16% ระบุว่าค่อนข้างเชื่อ, 27.63% ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อ, 30.75% ระบุว่าไม่เชื่อเลย และ 8.41% ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงการไว้วางใจของประชาชนต่อฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เฉพาะผู้ที่ติดตามข่าวตลอดและติดตามข่าวบ้างพอสมควร พบว่า 26.28% ระบุว่าไว้วางใจมาก เพราะ ฝ่ายค้านมีข้อมูล หลักฐาน ในการนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจที่สามารถทำให้ฝ่ายรัฐบาลถูกตรวจสอบการทำงานได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เชื่อมั่นในบุคลากรของพรรคเพื่อไทยและอดีตพรรคอนาคตใหม่ 34.92% ระบุว่า ค่อนข้างไว้วางใจ เพราะ ฝ่ายค้านมีข้อมูลที่ชัดเจน มีเหตุผลตรงไปตรงมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เชื่อมั่นในการทำงานของฝ่ายค้าน  22.26% ระบุว่า ไม่ค่อยไว้วางใจ เพราะ ข้อมูลยังมีไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ถูกอภิปรายฯ มากกว่า ไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า สองพรรคใหญ่ทางฝ่ายค้านไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 13.78% ระบุว่าไม่ไว้วางใจเลย เพราะ ข้อมูลไม่ตรงประเด็นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนหรือประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ฝ่ายค้านพยายามจะล้มรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง และ 2.76% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล

Avatar photo