General

‘บิ๊กป้อม’ หนุนวิสาหกิจร่วมโครงการบริหารที่ดิน พัฒนาที่ทำกิน สร้างรายได้เกษตร มั่นคง ยั่งยืน

“บิ๊กป้อม” หนุนวิสาหกิจร่วมโครงการบริหารที่ดิน พัฒนาที่ทำกินสร้างรายได้เกษตร มั่นคง ยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมทางไกล และตรวจเยี่ยม “โครงการบริหารจัดการที่ดิน อย่างยั่งยืน 12 พื้นที่ 8 จังหวัด” ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ โดย มีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ร่วมประชุม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้องของวิสาหกิจชุมชน

60707

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนใน 8 จังหวัด

1. จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย กลุ่มศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ กลุ่มเชียงรายอุ่นไอรักษ์ กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร

2. จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ,กลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ

3. จังหวัดตาก ได้แก่ กลุ่มศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด

4. จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ กลุ่มไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา

60713

5. จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา

6. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ กลุ่มเกษตรประมงธรรมชาติ

7. จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ กลุ่มแก้วกล้า

8. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย กลุ่มรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (ชุมชนน้ำแดงพัฒนา)

S 17285451

ทุกวิสาหกิจชุมชน ต่างมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ชาวบ้าน และเกษตรกร มีความสุข อยู่ดีกินดี รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐในพื้นที่ ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน กรมพลังงาน กรมทางหลวง กองทัพภาค และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพื้นที่

60689

พล.อ.ประวิตร ยังย้ำในที่ประชุมว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสาน บจธ. เร่งให้ความช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนตามที่เกษตรกรร้องขอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรของตนเองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้มีรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พร้อมกล่าวเสริมว่า รัฐบาลมีความห่วงใย ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในทุกพื้นที่ และพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างดีที่สุด ต่อไป

640649

อ่านข่าวเพิ่มเติม