General

เกาะติดน้ำท่วม 18 ตุลาคม ถนน 35 แห่ง ราง 2 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ เช็คปรับเส้นทางเดินรถ

กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม สรุปรายงานอุทกภัย น้ำท่วม ในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดังนี้

1. มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบ รวม 100 เส้นทาง จำนวน 144 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 107 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 37 แห่ง แบ่งเป็นทางถนน 35 แห่ง ทางราง 2 แห่ง

น้ำท่วม

2. ถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ รวม 96 เส้นทาง จำนวน 140 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 106 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 34 แห่ง

3. มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทั้งหมด 25 จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จังหวัดนครราชสีมา 2) จังหวัดอ่างทอง 3) จังหวัดขอนแก่น 4) จังหวัดชัยภูมิและ 5) จังหวัดสุพรรณบุรี

4. บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับเส้นทางรถโดยสารพิจิตร ได้แก่

 • สาย 47 กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง
 • สาย 957 กรุงเทพฯ-แม่สาย
 • สาย 962 กรุงเทพฯ-ป่าแดด-เชียงของ

คมนาคม 2

ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง ทล.117 นครสวรรค์ – พิษณุโลก แทน และเฝ้าระวังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากท่วมผิวทางทำให้รถโดยสารไม่สามารถสัญจรได้สะดวก โดยเฉพาะรถโดยสารกรุงเทพ-แม่สอด ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น

5. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีเส้นทางเดินรถที่ได้รับผลกระทบผ่านไม่ได้ 2 แห่ง ได้แก่

 • ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์-สถานีจัตุรัส กม. ที่ 296/7-297/1 จังหวัดชัยภูมิ
 • ที่ระหว่างหยุดรถดอนสงวน-ที่หยุดรถหนองผักชี กม. ที่ 121/2-125/4 จังหวัดสุพรรณบุรี

ส่งผลให้เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ 4 ขบวน ดังนี้

 • เส้นทางกรุงเทพ-สุพรรณบุรี จำนวน 2 ขบวน โดยเปลี่ยนวิ่งเส้นทางกรุงเทพ-หนองปลาดุก
 • เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา จำนวน 2 ขบวน โดยเปลี่ยนวิ่งเส้นทางแก่งคอย-มวกเหล็ก-ชุมทางบัวใหญ่

คมนาคม1 1

6. กรมเจ้าท่า ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดชุดถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

7. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย ติดตั้งป้ายเตือน และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรในพื้นที่เกิดประสบเหตุอุทกภัย ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

กระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน รวมทั้งจัดหาเส้นทางเลี่ยงและซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทาง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่

 • ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
 • สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
 • สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
 • สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
 • สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
 • สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199

อ่านข่าวเพิ่มเติม