General

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบใหม่ล่าสุด ‘ขอ-ต่ออายุ’ ใบขับขี่


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่อง การขอและออกใบอนุญาต และต่ออายุใบขับขี่ ใหม่ล่าสุด 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 ระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (18) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2542 มาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 มาตรา 44  วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 45 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 และมาตรา 49 (6) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547

cover ระเบียบสอบใบขับขี่ล่าสุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

T 0006 17 T 0006 25 T 0006 33 T 0006 43 T 0006 52 T 0006 62 T 0006 72

อ่านข่าวเพิ่มเติม