General

เคาะแผน พัฒนาชายแดนใต้ เน้น ‘ด่าน-ป่าชุมชน-พืชพลังงาน’


พัฒนาชายแดนใต้ รัฐบาลเคาะแผน จัดงบ เน้นด่าน – ป่าชุมชน – พืชพลังงาน แก้ปัญหาความยากจน พร้อมเปิดสนามบินเบตง จ.ยะลา ช่วงสิ้นปีนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า แผนการ พัฒนาชายแดนใต้ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความคืบหน้าไปมาก ในทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นผู้กำกับ และติดตามการดำเนินงาน ของส่วนราชการทุกหน่วย ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาชายแดนใต้

ล่าสุด คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบโครงการ แผนงานใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เพื่อเป้าหมาย การยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีมีสุข โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซีย (9 ด่าน)

เป้าหมายเพื่อยกระดับ การค้าชายแดน ไทย-มาเลเซีย และความร่วมมือ ในมิติต่าง ๆ รวมถึงเชื่อมโยงไทย ไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ๆ กรอบวงเงิน 817.89 ล้านบาท ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป

2. แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการดำเนินการป่าชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ฯ

เป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน ปี 2564-2570 ประชาชนจะได้รับการส่งเสริม ให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน และดำเนินการป่าชุมชน ตามแนวพระราชดำริปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นำไปสู่การสร้างรายได้ครัวเรือน จากไม้เศรษฐกิจ ไม้มีค่า พืชพลังงาน และพืชเศรษฐกิจใหม่

รัชดา ธนาดิเรก 3
รัชดา ธนาดิเรก

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 250,000 ครัวเรือน หรือ ร้อยละ70 ของครัวเรือนในพื้นที่ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของรัฐ อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง และ พื้นที่ป่าชุมชน 17 แห่ง ได้รับการพัฒนา

3. แผนการบริหารจัดการ พลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร ในพื้นที่เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป็นการกำหนดพื้นที่เพาะปลูก พืชพลังงาน ให้ความรู้ และส่งเสริมปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้มีศักยภาพ ในการพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อผลิต และแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร พืชพลังงาน นำไปสู่ความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้

ที่ผ่านมา ได้นำร่องการส่งเสริม การทำเกษตรผสมผสาน การปลูกไผ่เศรษฐกิจ เฉพาะจังหวัดยะลา มีจำนวนกว่า 5,800 ไร่ ระยะยาว ตั้งเป้าเกษตรกร มีความรู้เกี่ยวกับ การปลูกพืชพลังงาน 1 แสนราย ในปี 2568 และ คาดว่าจะนำไปสู่ จำนวนพื้นที่ปลูก พืขพลังงาน 3-4 แสนไร่

แผนการพัฒนาดังกล่าว รัฐบาลได้ยึดถือ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางในการพัฒนา พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ ต้องผ่านการทำงานร่วมกัน ระหว่างรัฐ-ประชาชน-ชุมชน อีกทั้ง คำนึงถึงความพร้อมของทรัพยากร และ การยอมรับของประชาชน

สนามบินเบตง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเชื่อมั่นว่า การยกระดับคุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกัน ด้วยความเข้าใจ และปรารถนาดีต่อกัน คือ แนวทางที่จะสร้างสันติภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นคือ สนามบินเบตง จ.ยะลา คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ ในช่วงสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นการสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่อย่างมาก สามารถรองรับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 6 แสนคน เป็น 1 ล้านคนต่อปี และ มีรายได้จากการท่องเที่ยว มากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม