General

รัฐลุย ‘บริการ e-Service’ พร้อมใช้แล้ว 280 บริการ สานแผนรัฐบาลดิจิทัล

บริการ e-Service ภาครัฐลุยพร้อมใช้แล้ว 280 บริการ รับยุค New Normal เผย 3 กลุ่มงานบริการ สร้างแนวทางขับเคลื่อน สานแผนรัฐบาลดิจิทัล

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา ได้มีการติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนงาน บริการ e-Service ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานบริการ และให้ประชาชน สามารถติดต่อขอรับบริการ จากหน่วยงานของรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงาน

บริการ e-Service

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้รายงานให้ทราบ ถึงความคืบหน้าว่า ณ ปัจจุบันนี้ มีงานบริการในรูปแบบ e-Service เรียบร้อยแล้ว 280 งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาลดิจิทัล

สำหรับแนวทาง ในการขับเคลื่อน สู่การบริการแบบ e-Service แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ ที่มีผลกระทบให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น หรือ สนับสนุน ช่วยเหลือให้ภาคเศรษฐกิจ และสังคม ที่ประสบปัญหา ในภาวะสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และยั่งยืน หรือ งานที่ส่งผลต่อ การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ

ตัวอย่างเช่น ระบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน (GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้ว่างงาน ให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระบบสนับสนุน SMEs (One ID One SMEs) การตรวจสอบสถานะคดี ระบบ e-VISA ระบบจองคิวพบแพทย์ ระบบการวินิจฉัยโรค และให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ระบบการให้ความช่วยเหลือ และ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ระบบรับชำระภาษีที่ดิน เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริการ ที่มีการให้บริการแบบออนไลน์แล้ว แต่เป็นบริการออนไลน์ ที่ไม่สามารถให้บริการได้ แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีบ้างขั้นตอน ประชาชนยังต้องเดินทางไปติดต่อ เช่น ประชาชนสามารถยื่นเรื่อง ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ แต่ขั้นตอนการติดตาม เรื่องชำระค่าธรรมเนียม หรือรับเอกสารราชการ ยังคงต้องเดินทางไปติดต่อ ณ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

รัชดา ธนาดิเรก
รัชดา ธนาดิเรก

การดำเนินการของงานกลุ่มนี้ จะมุ่งไปที่ การยกระดับการให้บริการ ไปสู่การให้บริการแบบ e-Service ได้แบบเบ็ดเสร็จ ที่ประชาชนสามารถยื่นเรื่อง ยื่นขอชำระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตได้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการอนุมัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ

กลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มงานบริการ ที่ยังไม่มีการให้บริการแบบออนไลน์ การดำเนินการตั้งเป้า ที่การพัฒนาให้มีระบบ e-Service ให้ได้อย่างน้อย ในระดับที่ประชาชน สามารถยื่นเรื่อง ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนางานบริการของรัฐ ในรูปแบบ e-Service เป็นส่วนหนึ่ง ของการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยงาน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งต้องเป็นระบบ ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงาน ของรัฐบาลได้ สำหรับรายชื่องานบริการของรัฐ แบบ e-Service ทั้ง 280 งานนั้น ประชาชนสามารถ เข้าถึงลิงก์บริการได้ ทุกวัน และเวลา ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน

ทั้งนี้ บริการ E-Service หรือ Electronics Service คือ บริการต่าง ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ ขึ้นบนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการ ทางด้านธุรกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ความสะดวกรวดเร็ว

นอกจากนี้แล้วประโยชน์สำคัญ ในการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้ก็คือ ประหยัดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบเว็บไซต์ การผลิตคอนเทนต์ในเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ เพื่อเป็นประตูของการให้บริการข้อมูลและประมวลผล รวมไปถึงฐานข้อมูลที่จำเป็น

อ่านข่าวเพิ่มเติม