General

สั่งการทุกจังหวัด ผุด ‘One Stop Service’ ช่วยเกษตรกรครบวงจร

รัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้เกษตรกร พร้อมให้ผู้ว่าฯทุกจังหวัด ตั้ง ศูนย์ One Stop Service รับเรื่องร้องทุกข์เกษตรกร แก้ปัญหาครบวงจรในจุดเดียว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพืชเกษตรตามโครงการประกันรายได้ทั้งห้าชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน จัดตั้งศูนย์ One Stop Service ขึ้น เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกรจะได้ช่วยแก้ปัญหาแบบครบวงจรในจุดเดียว

มัน

สำหรับการดําเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรทั้ง 5 ชนิด รัฐบาลได้จัดสรรวงเงิน 67,754 ล้านบาท เพื่อดูแลและมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกว่า 7.3 ล้านครัวเรือน โดยปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 51,687 ล้านบาทต่อจำนวนเกษตรกร 3.1 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่จังหวัดนตรราชสีมา เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศมีด้วยกันประมาณ 5.2-5.7 แสนครอบครัวเรือนและรัฐบาลได้จัดงบประมาณเพื่อจ่ายเงินส่วนต่างในกรณีที่ราคามันสำปะหลังในตลาดต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2.50 บาทเป็นเงิน 9,400 ล้านบาท

ขณะที่การประกันรายได้เกษตรกร ตั้งราคาประกันที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท จากเชื้อแป้ง 25% ซึ่งจ่ายเงินส่วนต่างไปแล้ว 6 งวด โดยงวดล่าสุดคืองวดที่ 6 จ่ายไปเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา และงวดต่อไปเป็นงวดที่ 7 จะจ่ายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะได้รับการประกันรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 100 ตันของหัวมันสด

จุรินทร์ 2

อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีประเด็นในเรื่องของการรับเงินส่วนต่างหรือการโอนเงินส่วนต่างอยู่บ้างเช่น เกษตรกรได้รับการโอนเงินส่วนต่างล่าช้าไปประมาณหนึ่งเดือน เป็นกรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตร ที่เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและเป็นผู้ให้ความเห็นชอบจำนวนเกษตรกรในแต่ละงวดที่จะได้รับเงินส่วนต่าง ไปตัดยอดเกษตรกรก่อนถึงวันสิ้นเดือนทำให้เกษตรกรจำนวนหนึ่งหลงเหลืออยู่ ณ วันตัดยอดไปจนถึงวันสิ้นเดือนทำให้ไม่สามารถได้รับเงินส่วนต่างในเดือนถัดไปได้จึงต้องรอไปอีกหนึ่งเดือน

ดังนั้น จึงได้ประสานกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรว่าจากนี้ไปจะต้องตัดยอด ณ วันสิ้นเดือนทุกครั้ง เพื่อเกษตรกรจะได้รับการโอนเงินส่วนต่างทันทีในเดือนถัดไป ซึ่งคาดว่า ปัญหาการโอนเงินส่วนต่างล่าช้าจะหมดไป