COVID-19

ด่านหน้ารอเลย!!เคาะฉีดวัคซีนเข็ม 4 บุคลากรการแพทย์สาธารณสุข เช็คสูตรวัคซีนที่นี่

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เคาะฉีดวัคซีนเข็ม 4 ด่านหน้า บุคลากรการแพทย์สาธารณสุข พร้อมอนุมัติฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ปี ที่ขึ้นทะเบียน อย. แล้ว  เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เห็นชอบ 24 ธันวาคมนี้

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เห็นชอบ 2 เรื่องหลัก คือ

ฉีดวัคซีนเข็ม 4

1. เห็นชอบฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 4 กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และบุคลากรด่านหน้า รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือที่กินยากดภูมิคุ้มกัน โดยให้สามารถฉีดกระตุ้นเข็มที่ 4 ได้หลังจากฉีดเข็มที่ 3 มาแล้ว 3 เดือน ซึ่งหากใครเข้าเกณฑ์ดังกล่าวสามารถฉีดได้ทันที

2. เห็นชอบให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแก่เด็กอายุ 5-11 ปี โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ที่สำคัญต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในเด็ก โดยเรื่องนี้กำชับว่า ไม่ต้องรีบฉีด เน้นทำความเข้าใจเป็นหลัก ซึ่งสถานที่ฉีดจะเป็นทั้งโรงเรียน หรือโรงพยาบาล แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนเป็นสำคัญ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

หลัวจากมีมติดังกล่าว จะมีการจัดทำร่างรายละเอียดและเวียนแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านพิจารณา ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งกรรมการในศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคโควิด หรือที่ประชุมอีโอซีของกระทรวงสาธารณสุข

จากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งจะประชุมในวันศุกร์นี้ (24 ธันวาคม 2564)

สำหรับสูตรวัคซีนเข็ม 4 หากรับวัคซีนเชื้อตาย ให้ต่อด้วยไวรัสแวกเตอร์ และตามด้วยชนิด mRNA เช่น หากรับซิโนแวคเข็มที่ 1 ซิโนแวคเข็มที่ 2 และแอสตร้าฯเข็ม 3 ให้ต่อด้วยแอสตร้าฯ หรือไฟเซอร์ ก็ได้ หรือซิโนแวค ซิโนแวค ไฟเซอร์ ให้ต่อเข็ม 4 ด้วยไฟเซอร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo