COVID-19

‘แพทยสภา’ หนุน ‘วัคซีน mRNA’ ย้ำประชาชนต้องได้ฉีดฟรี ตามรัฐธรรมนูญ


“แพทยสภา” ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ หนุนฉีด วัคซีน mRNA แก่บุคลากรการแพทย์โดยเร็ว พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้ (8 ก.ค.) เฟซบุ๊กเพจ “แพทยสภา” ได้เผยแพร่ ประกาศแพทยสภาที่ 78/2564  เรื่อง แถลงการณ์แพทยสภาในสถานการณ์โควิด-19 ฉบับที่ 1 โดยมีเนื้อหา 8 ข้อหลัก สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ได้รับวัคซีนกลุ่ม mRNA โดยเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ซึ่งเป็นไปตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดยระบุว่า

ตามที่ สถานการณ์การระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการเพิ่มติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 หมวดที่ 1 มาตรา 7 ที่บัญญัติว่า แพทยสภามีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข และ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

วัคซีน mRNA

ทั้งนี้ แพทยสภา จึงขอประกาศการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.แพทยสภาสนับสนุนให้ภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการจัดหา “วัคซีนโควิด-19” ให้มีใช้อย่างหลากหลาย เพียงพอโดยเร็วที่สุด และเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ เช่น กลุ่ม “วัคซีน mRNA” โดยให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว

2. แพทยสภาสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนที่เหมาะสม เช่น กลุ่ม “วัคซีน mRNA”

3. แพทยสภาสนับสนุนให้รัฐบาล เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด

4. แพทยสภาสนับสนุนให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

5. แพทยสภาสนับสนุนการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้านวิชาการของแต่ละราชวิทยาลัย และวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525

6. แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 มาตรา 47

7. แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ไม่ว่าชนิดใดโดยเร็วที่สุด เพราะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้

8.แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการอยู่ภายในที่พักอาศัยเมื่อเกิดสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น เพราะสามารถช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา

อ่านข่าวเพิ่มเติม