ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คนไทยมอง ‘โควิด-19’ ทำลายเศรษฐกิจ รัฐแก้ไม่ถูกทาง จี้ ‘นักการเมือง’ คิดถึงประชาชนก่อน

สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,744 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2564 หัวข้อ “ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้”

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นกรณีตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นในขณะนี้ ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ของไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ นอกจากการบริหารจัดการของรัฐบาลแล้ว ประชาชนก็ยังต้องพึ่งพาตนเอง และร่วมมือกัน ในการฝ่าฟันเพื่อเอาชนะโควิด-19 ครั้งนี้ สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดว่าสถานการณ์โควิด-19 กับคนไทย ณ วันนี้ เป็นอย่างไร

 • ทำลายเศรษฐกิจ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก 91.95%
 • เผชิญกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 85.86%
 • ทำให้ทุกข์ใจ เครียด จิตตก กลัวไม่ได้รักษา บางคนคิดสั้น 81.78%
 • ต้องพึ่งตนเอง การ์ดไม่ตก ดูแลสุขภาพให้มากขึ้น 78.28%
 • เข้าขั้นวิกฤติ รัฐบาลอาจคุมไม่ได้ 74.31%

โควิด

ตั้งแต่มีโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนคิดว่ารัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับโควิด-19 ถูกทางแล้วหรือยัง

 • ยังไม่ถูกทาง 66.05%
 • ไม่แน่ใจ 20.36%
 • ถูกทางแล้ว 13.59%

ประชาชนคิดว่าประเทศไทยควรเดินหน้าอย่างไร จึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้

 • เร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 87.25%
 • หาทีมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไทย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ 80.16%
 • ต้องหยุดการกระจายของโรคให้ได้ คุมจุดเสี่ยงต่าง ๆ 79.53%
 • รายงานสถานการณ์และข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน 78.09%
 • หยุดเล่นเกมการเมือง มีความจริงใจในการแก้ปัญหา 75.20%

ประชาชนอยากให้หน่วยงาน/ใคร เป็นผู้นำในการบริหารจัดการโควิด-19

 • กรมควบคุมโรค 67.04%
 • กระทรวงสาธารณสุข 65.16%
 • ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 49.88%
 • ประชาชนคนไทยทุกคน 41.13%
 • นายกรัฐมนตรี 32.31%

ประชาชนอยากเห็นนักการเมืองไทยในยุคโควิด-19 ปฏิบัติตัวอย่างไร

 • ทุ่มเททำงาน คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก 86.84%
 • สละเงินเดือน ช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง 82.39%
 • ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมมือกัน ทำงานเชิงรุก   81.64%
 • ไม่เล่นเกมการเมือง หยุดทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา 75.35%
 • ตรวจสอบการบริหารจัดการโควิด-19 เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ 65.59%

*หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

โควิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม