COVID-19

ศบค.ยึด 4 ปัจจัยปรับแผนกระจายวัคซีนโควิด


ศบค.แจงยึดสถานการณ์ 4 ปัจจัยกระจายวัคซีนโควิด  แผนการฉีดวัคซีน ต้องลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต ปกป้องระบบสุขภาพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความระบุ แผนกระจายวัคซีน ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 4 ปัจจัย โดยระบุว่า

1. จำนวนวัคซีนที่มี : ระยะแรกมีวัคซีนจำนวนไม่มาก จึงเน้นฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อน คือ ผู้สุงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้แต่แรก คือ ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต

2. จำนวนประชากรของแต่ละพื้นที่ : เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีน 70% ของจำนวนประชากร จึงจัดสรรวัคซีนไปยังแต่ละจังหวัดตามจำนวนประชากร โดยใช้หลักของความเท่าเทียม แต่ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น การระบาดมากน้อย พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

3. สถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน : จะเพิ่มการจัดสรรวัคซีนสำหรับจังหวัด หรือพื้นที่ที่มีการระบาดมาก เช่น กทม. ชลบุรี เพชรบุรี ฯลฯ

4. กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง บุคลากรด่านหน้า เป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้ลำดับแรก ๆ

ทั้งนี้ แผนการฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่แรก 3 เป้าหมาย คือ 1. ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต 2. ปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ และ 3. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วัคซีน99 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight