COVID-19

‘ภูเก็ต’ สังเวย 2 วัน 2 ราย ‘โควิด-19’ ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย


คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต  แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 27 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้ว จำนวน 214 ราย (รายใหม่ 7 ราย) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้ กลับบ้าน 172 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 ราย) เสียชีวิต 2 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่ายเนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 39 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 2 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 3,978 ราย (รายใหม่ 127 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 89 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 39 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 50 ราย) กลับบ้านแล้ว 3,889 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 8,013 ราย (พบเชื้อ214 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 3,978 ราย (พบเชิ้อ 176 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย)

ภูเก็ต28

ผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ 7 ราย 

ลำดับที่ 1 รายที่ 208 หญิงไทย อายุ 50 ปี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวในเขตบางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 205 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

ลำดับที่ 2 รายที่ 209 ชายไทย อายุ 22 ปี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวในเขตบางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 205 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

ลำดับที่ 3 รายที่ 210 ชายไทย อายุ 20 ปี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวในเขตบางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 205 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

ลำดับที่ 4 รายที่ 211 หญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพ ดูแลหลานที่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีอาการป่วยวันที่ 6 เมษายน 2563 ด้วยอาการ ไอมีเสมหะ ไปรับการรักษาที่ รพ.สต.เกาะแก้ววันที่ 15 เมษายน 2563 ยังคงมีอาการ ไปรับการรักษาที่ รพ.วชิระฯ ผล X-ray ปกติ วันที่ 27 เมษายน 2563 มีไข้ ไอ เหนื่อย ไปรับการรักษาที่ รพ.วชิระฯ อีกครั้ง รอผลการสอบสวนโรค

ลำดับที่ 5 รายที่ 212 หญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพ แม่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ รายที่ 174 ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

ลำดับที่ 6 รายที่ 213 หญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพ แม่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ รายที่ 174
ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

ลำดับที่ 7 รายที่ 214 หญิงไทย อายุ 68 ปี อาชีพ แม่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ รายที่ 198
ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

​ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ​

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่พบในพื้นที่บางเทา และ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ ซึ่งในช่วงถือศีลของชาวมุสลิม ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัว โดยเฉพาะการงดกิจกรรมรวมตัวทั้งในมัสยิด และสถานที่อื่น ขอให้อยู่แต่ในที่พักอาศัย และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอด ควรทานในบ้าน และห่างกันมากกว่า 1 เมตร งดการพูดคุยกัน

สำหรับประชาชนทั่วไป เน้นย้ำเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight