COVID-19

เช็คด่วน! 50 เขตกทม. ปรับให้บริการงานทะเบียน


กรุงเทพมหานคร ประกาศ 50 สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร ได้ปรับแนวทางให้บริการงานทะเบียน ลดความหนาแน่นของประชาชน ดังนี้ โดยวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.

งานทะเบียนราษฎร์ ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด-ตาย การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการเฉพาะขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

สำหรับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย

ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เอกสารหลักฐานการทะเบียน ให้สำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย

กทม1

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight