Environmental Sustainability

‘ไทยออยล์’ ร่วมลงทุนโครงการเงินฝาก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ’ดอยซ์แบงก์’

บริษัทไทยออยล์ ประกาศความสำเร็จ เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยรายแรก ที่ร่วมลงทุนโครงการเงินฝาก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับธนาคารดอยซ์แบงก์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเงินฝากเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับธนาคารดอยซ์แบงก์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญด้านความยั่งยืนของไทยออยล์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยการดำเนินงานที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร 100 ปี อย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยออยล์

บริษัท ไทยออยล์ มุ่งสู่ องค์กร Net Zero ปี 2603 

ไทยออยล์ ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี 2603 ควบคู่กับการสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม เพื่อเติบโตร่วมกันในระยะยาว และยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดสายโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งสะท้อนจากการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ The Dow Jones Sustainability Indices ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

นางภิมลภา สันติโชค  กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ธนาคารดอยซ์แบงก์สาขาประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารดอยซ์แบงก์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ไทยออยล์  โครงการเงินฝากเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของธนาคารดอยซ์แบงก์ เป็นบริการเงินฝากเพื่อการจัดการกระแสเงินสดของลูกค้านิติบุคคล โดยเงินฝากดังกล่าวมีอายุ 12 เดือน หรือสั้นกว่า โดยเงินที่ธนาคารฯได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมผ่านทางธนาคารดอยซ์แบงก์ (Green Asset Pool) ในมูลค่าที่เท่ากันกับจำนวนเงินฝากที่ได้รับ

บริษัท ไทยออยล์

โดย Green Asset Pool ประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในบริษัท สินทรัพย์ หรือโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการนี้จึงช่วยให้ไทยออยล์ สามารถบริหารสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อไปลงทุนกับ Green Asset ได้โดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารด้วยเช่น มี ESG Rating ที่เหมาะสม มีการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจอย่างเปิดเผยมาโดยต่อเนื่อง รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรฐานและหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อันจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม และมีเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการเงินฝากเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารดอยซ์แบงก์นั้น ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน กับโครงการที่สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนเงิน 200,000 ล้านยูโร ภายในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้าถึง 2 ปี

จากการรายงานในเดือนกรกฎาคม 2565 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน กับโครงการที่สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ผ่านทางการลงทุนและการให้กู้ยืมไปแล้วมากกว่า 190,000 ล้านยูโร โดยธนาคารได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2563 เป็นต้นมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight