Environmental Sustainability

‘กรมป่าไม้-ซีพีเอฟ’ พาน้องเรียนรู้ ฟื้นฟูป่า ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ ‘โครงการรักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง’

“กรมป่าไม้-ซีพีเอฟ” ร่วมมือกัน พาน้อง ๆ “ค่าย SMART-i CAMP” เรียนรู้รูปแบบการปลูกป่า ทั้งฟื้นฟู และศึกษาธรรมชาติ ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ ใน ‘โครงการรักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง’

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ได้ร่วมมือกับ กรมป่าไม้ และชุมชนในพื้นที่รอบเขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  เพื่อฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” จนเข้าสู่ระยะที่ 2 ของโครงการ (ปี 2564 -2568)

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม พลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรม 6,971 ไร่ สู่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ คืนความชุ่มชื้นกลับสู่ธรรมชาติ และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และที่นี่  ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าอีกด้วย

1592848

นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ เล่าว่า โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่า โดยที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา บริษัทเอกชน ที่เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปลายปี 2564 โครงการมีโอกาสต้อนรับน้อง ๆ ค่าย SMART-i CAMP ที่เข้ามาทำกิจกรรม และเรียนรู้การอนุรักษ์ป่า ทำฝายชะลอน้ำ การปลูกต้นไม้ ทำกิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมาแล้วถึง 4 ครั้ง สะท้อน ให้เห็นว่าผืนป่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจเรื่องการปลูกป่า

กิจกรรมครั้งล่าสุด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา น้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ได้เรียนรู้รูปแบบการปลูกป่า ในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 4 รูปแบบการฟื้นฟูป่า การเพาะกล้า การศึกษาธรรมชาติ โดยเด็ก ๆ ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่า การทำ Seed Ball และสัตว์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่

1592846

เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก ๆ รัก และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต่อยอดจากการอนุรักษ์ และฟื้นฟูผืนป่า ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนที่สนใจ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาเรียนรู้กระบวนการ ฟื้นฟูป่า และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

ทางด้าน นายอนุชิต ศรีสุระ คณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ของซีพีเอฟ เล่าว่า กิจกรรมค่าย SMART-i CAMP ครั้งที่ 4 เป็นการนำเด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี จำนวน 14 คน ลงพื้นที่จริงที่โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ซี่งจัดกิจกรรมการทำ Seed Ball ยิง Seed Ball ปลูกต้นจำปาป่า และเดินเทรลศึกษาระบบนิเวศป่าในเวลากลางวัน

1592847

น้อง ๆ ได้เก็บประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น พบไข่นกกระแตแต้แว้ดในพื้นที่ป่า และรอยเท้าของสัตว์ ซึ่งแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่า เด็ก ๆ ได้แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกันในการปลูกต้นจำปาป่า ซึ่งที่นี่มีการปลูกไว้เพื่อเป็นแปลงอนุรักษ์ น้องๆ ยังบอกด้วยว่าพวกเขาจะต้องกลับมาดูการเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้

1592853

1592854

ขณะที่ นายศิริภพ โสมาภา ผู้ก่อตั้ง SMART i -Academy กล่าวว่า SMART i-CAMP เป็น Summer Camp ในไทยที่โดดเด่นเรื่องของการฝึกกระบวนการการเรียนรู้ เสริมสร้างและเปิดรับแนวความคิดใหม่ ๆ เพิ่มจิตสำนึกต่อส่วนรวม และรู้จักคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรมผ่านหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ ภาวะการเป็นผู้นำ การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง การเข้าใจตนเอง ฯลฯ ซึ่งเราต้องการแหล่งเรียนรู้ให้เด็ก ๆ

1592852

การนำเด็ก ๆ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่โครงการเขาพระยาเดินธง ทั้งในรูปแบบของค่ายค้างคืน และกิจกรรมที่จบในวันเดียว เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และที่นี่ยังเป็นพื้นที่มีเรื่องราวของการเป็นป่าเสื่อมโทรมมาก่อน โดยมีกรมป่าไม้ ซีพีเอฟ ร่วมมือ และทุ่มเท จนเกิดผลสำเร็จในการฟื้นฟูป่าให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม