Environmental Sustainability

‘กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม’ ร่วมมือสร้าง ‘โรงเรียนปลอดขยะยั่งยืน’


“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับ “โรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ” จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง สู่ความยั่งยืน โรงเรียนปลอดขยะ

นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนโรงเรียนปลอดขยะ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนนโยบายประเทศ สู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน

S 2670595

พัฒนาทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

แนวคิด Zero waste หรือขยะเหลือศูนย์ เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะที่ส่งไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่โรงเรียน ผ่านโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน 66 โรงเรียน

สัมมนา โรงเรียนปลอดขยะ ๒๑๐๗๑๔ 7

สัมมนา โรงเรียนปลอดขยะ ๒๑๐๗๑๔ 4

งเรื่องของการจัดการขยะที่ต้นทาง จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ในการปลูกฝังจิตสำนึก แค่เพียงการให้ความรู้อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผ่านการปลูกฝังพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจากครูทุก ๆ คน และการเรียนรู้จากโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

การสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในปรับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการขยะที่ต้นทางในโรงเรียนของตนเอง และพัฒนากิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยในหัวข้อ “โครงการถุงนมกู้โลก” โดย นายธนาชัย ปิยะศรีทอง Program Manager Circular Economy บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด  และการชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 โดยนายไพศาล ผดุงศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม , นายพงษ์ศักดิ์ เย็นอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผล และนางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สัมมนา โรงเรียนปลอดขยะ ๒๑๐๗๑๔ 16

สัมมนา โรงเรียนปลอดขยะ ๒๑๐๗๑๔ 32

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร นักเรียน ในโรงเรียนต่าง ๆ จัดการขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางอย่างครบวงจร

โดยมุ่งหวังปลูกฝังจิตสำนึกพลเมืองสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน และส่งผลขยายสู่ชุมชนและสังคม จนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้เกิดการ “คัดแยกขยะที่ต้นทาง” นำกลับมาใช้ประโยชน์ส่งผลต่อการหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อพรุ่งนี้ “ที่ดีกว่าเดิม” ได้ มาร่วมจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

อ่านข่าวเพิ่มเติม