ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม’ เปิดเวทีสัมมนา ยกประสบการณ์จริง ‘จัดการขยะยั่งยืน’

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” จัดสัมมนาออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการขยะ ที่ต้นทางสู่ความยั่งยืน ชุมชนปลอดขยะ” ยกประสบการณ์จริง จากชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพการพัฒนาของชมุชนปลอดขยะแห่งต่าง ๆ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวระหว่างการเปิดสัมมนาว่า มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนชุมชนปลอดขยะ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งพบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปริมาณขยะในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 4 ล้านตัน

จัดการขยะ

แม้ว่าอัตราการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ยังมีขยะอีกจำนวนมาก ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ไม่ได้ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ขยะพลาสติกเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของปัญหาขยะในปัจจุบัน แต่ขยะพลาสติกถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์เพียง ร้อยละ 25 เท่านั้น นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาตรการกำหนดให้ปฏิบัติงาน Work From Home ทำให้ปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนนโยบายประเทศ สู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน เพื่อพัฒนาทุกภาคส่วน ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และระบบนิเวศ

โดยนำแนวคิด Zero waste หรือขยะเหลือศูนย์ เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณขยะที่ส่งไปกำจัดให้มีปริมาณน้อยที่สุด โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่ชุมชนผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ

ในปี 2564 มีชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่ 1 จำนวน 100 ชุมชน การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนชุมชนปลอดขยะในครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของชุมชนปลอดขยะให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้น

จัดการขยะ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ มาร่วมเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ

  • “บ้านท่าใหม่ร่วมใจยึดหลัก 3ช. สร้างสำนึกดีให้คนรุ่นใหม่” โดยพันจ่าตรีมานะ จันคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ผู้แทนชุมชนบ้านท่าใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • “บ้านคุยมะม่วง สร้างวินัย เสริมกฎชุมชน..ลดขยะที่ครัวเรือน” โดยนายสมหมาย มากสาคร ผู้ใหญ่บ้านคุยมะม่วง หมู่ที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร
  • “ความสามัคคี คือ เข็มทิศชี้นำความสำเร็จบ้านไร่ปลอดขยะ” โดยนายจำลอง ขัดปัญเจริญ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านไร่ จังหวัดลำพูน
  • “นวัตกรรมถังหมักรักษ์โลก สู่ชุมชนไร้ขยะที่บ้านรางพลับ” โดยนายวิเชียร โสภา ผู้นำชุมชนบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับ “การชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564” โดยนายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์ เย็นอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผล และนางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อม และกิจการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากร ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการประเมินชุมชนปลอดขยะ

จัดการขยะ

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะทำงานชุมชน จำนวน 200 คน จากชุมชนปลอดขยะที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2564 จำนวน 100 ชุมชน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีชุมชนปลอดขยะต้นแบบทั่วประเทศมากถึง 2,117 ชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการจัดการขยะที่ต้นทางได้อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ยังมุ่งหวังให้ชุมชนได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ในชุมชนของตนเอง และพัฒนากิจกรรมชุมชนปลอดขยะให้ดียิ่งขึ้น เพื่อขยายผลองค์ความรู้ และแนวคิดการจัดการขยะที่ต้นทาง (Zero Waste) ที่ส่งต่อไปยังชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป

จัดการขยะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม