Environmental Sustainability

‘พัชรวาท’ เผย ครม. เคาะแผน ‘NAP’ รับมือโลกเดือด หวังสร้างภูมิคุ้มกัน-ปรับตัวต่อปัญหา

“พัชรวาท” เผย ครม. เคาะแผน “NAP” รับมือโลกเดือด หวังสร้างภูมิคุ้มกัน-ปรับตัวต่อปัญหา วอนร่วมกันตระหนักลดก๊าซเรือนกระจก ชะลอเพิ่มอุณหภูมิโลก

วันนี้ (2 เม.ย.) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand’s National Adaptation Plan: NAP)

โลกเดือด

แผนดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางของประเทศ ในการบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่กระบวนการจัดทำแผน และยุทธศาสตร์รายสาขา และในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

รวมถึงสร้างขีดความสามารถในการปรับตัว และเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างภูมิคุ้มการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาประเทศ

อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพ และความตระหนักรู้ของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ และการพัฒนาข้อมูล งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี กำหนดเป้าหมาย แนวทางและมาตรการ รายสาขา 6 สาขา ได้แก่ การจัดการทรัพยากรน้ำ การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์

ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลสภาวการณ์ การคาดการณ์แนวโน้มความเสี่ยง ผลกระทบ และพื้นที่เสี่ยงแต่ละรายสาขา พร้อมทั้งมีกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยประสานแต่ละรายสาขา 6 สาขา และรายงานต่อกลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนผลการปรับตัวฯ ทุก 5 ปี

แผน NAP นี้ เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Global Goal on Adaptation: GGA) และการทบทวนสถานการณ์ และการดำเนินงานระดับโลก (Global Stocktake: GST) ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตกลงปารีส

ทั้งจะเป็นโอกาสให้ไทยเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยการดำเนินงานหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ จะนำส่งแผนการปรับตัวต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาต่อไป

โลกเดือด
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ประเทศไทย และในอีกหลายประเทศทั่วโลก ต้องเผชิญกับความร้อนที่มีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนนี้ ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อย่างเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาสุขภาพ รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหานี้และมีความห่วงใย จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพดื่มน้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนจัด สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี อีกทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อนที่จะไม่สามารถรับมือได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo