Environmental Sustainability

‘ทรู คอร์ป’ ชูนโยบายเชิงรุก ปรับยุทธศาสตร์ทุกมิติ คว้าดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2023

ทรู คอร์ปอเรชั่น เทเลคอม เทคคอมปานีไทย คว้าดัชนีความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ปี 2023 ด้วยคะแนนสูงสุด ในกลุ่มโทรคมนาคมของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตามประกาศของ S&P Global เมื่อ 8 ธันวาคม 2566

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่เน้นสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ทรู จึงได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การมองผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว การวางแผน ออกแบบ พัฒนานวัตกรรม และหาแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในแต่ละมิติอย่างยั่งยืน

ทรู คอร์ป

ในขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติโลกร้อน เป้าหมายสำคัญของทรู คือ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (Scope 1 และ 2) สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 และบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีฝังกลบให้เป็นศูนย์เช่นกัน

นอกจากนี้ ทรู ยังเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดผ่านหลากหลายกลยุทธ์ เช่น การติดตั้งโซล่าร์เซลล์ที่เสาสัญญาณและชุมสายอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ณ สถานีฐาน ชุมสาย และอาคารสำนักงาน

ในด้านสังคม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแบบ 360 องศา สร้างสังคมดิจิทัลสำหรับทุกคน ตั้งแต่การวางสายไฟเบอร์ใยแก้วไปยังโรงเรียนถึง 1,294 แห่งทั่วประเทศแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงคลังความรู้คู่คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยแพลตฟอร์มทรูปลูกปัญญา พร้อมจัดโครงการผู้นำด้านไอซีที หรือ ICT Talent เข้ามาดูแลโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี และขยายผลสู่พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

S 179494963 0

พร้อมกันนี้ ยังให้การฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะด้านดิจิทัลโดยเฉพาะด้าน AI ให้คนไทยทุกกลุ่มผ่านทรู อะคาเดมี พัฒนาพนักงานสู่การเป็น Citizen Developer ที่สามารถสร้างระบบดิจิทัลได้ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการเน็ตทำกิน และกลุ่มบุคคลออทิสติกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ทรู ยังพัฒนานวัตกรรมโซลูชันเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ลูกค้าและองค์กร ทั้งการพัฒนาโซลูชันด้าน AI ช่วยให้ธุรกิจลดการใช้พลังงาน เพิ่มความรวดเร็วในระบบโลจิสติกส์ และปรับปรุงการให้บริการลูกค้า รวมถึงด้านการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มหมอดี (MorDee) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล

ทรู มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยได้เพิ่มการสอบทานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ในการทำงานร่วมกับบริษัทคู่ค้าหลัก ทั้งกลุ่มดีไวซ์ และกลุ่มการดูแลโครงข่ายสัญญาณ ซึ่งช่วยให้บริษัทคู่ค้าได้ทบทวนกระบวนการดำเนินธุรกิจของตนเองว่าส่งผลกระทบในแง่สิทธิมนุษยชนต่อคนในองค์กรและชุมชนโดยรอบหรือไม่ เพิ่มเติมจากด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

S 179494966 0

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Business Partner Code of Conduct ให้บริษัทคู่ค้ามีกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อยกระดับตามมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถให้แข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งล้วนดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อร่วมเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ยั่งยืน ตลอดจนต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการออกกฎบัตร AI ให้ใช้งานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากอคติ และคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลตามกฎหมาย”

ในปีนี้ ทรู ติดอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืน DJSI 2023 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ด้วยคะแนนรวมสูงสุด 95 จาก 100 คะแนน (8 ธันวาคม 2566) เพิ่มขึ้นจากปี 2022 ที่ได้ 93 คะแนน และนี่คือดัชนีระดับโลกที่ส่งผลให้ดัชนีคุณภาพชีวิตของทุกคนเพิ่มสูงขึ้น โลกอยู่ได้ เราทุกคนก็อยู่ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขได้เช่นกัน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ที่ https://www.true.th/sustainability

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo