Environmental Sustainability

OR คว้าอันดับ 1 DJSI ของโลก ใน ‘กลุ่มธุรกิจค้าปลีก’ เป็นปีแรก สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

OR ครองอันดับ 1 DJSI ของโลก ใน “กลุ่มธุรกิจค้าปลีก” เป็นปีแรก สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

OR ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ในกลุ่มดัชนีการตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) โดยได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ใน “กลุ่มธุรกิจค้าปลีก” (Retailing) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืนตามแนวทาง ESG ทั้ง 3 มิติ ตอกย้ำแนวทาง OR SDG ที่มุ่งสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ OR ได้รับคัดเลือกจาก S&P Global ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index)

OR

อันดับ 1 ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

โดยได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retailing) ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ OR เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงข้างชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG ทั้ง 3 มิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ (Governance & Economic)

อีกทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสำคัญของภาคธุรกิจ ในการเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตามวิสัยทัศน์ Empowering All toward Inclusive Growth หรือเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน

OR

หลากหลายโครงการยั่งยืน

โดยดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ Café Amazon for Chance” ที่มุ่งสร้างโอกาสให้สังคม ผ่านการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โครงการ “ไทยเด็ด” ซึ่งสนับสนุนช่องทางการขายสินค้าชุมชนทั่วประเทศผ่านสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น

รวมทั้ง โครงการติดตั้ง Solar Rooftop ในพื้นที่ดำเนินงานของ OR ทั้งในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอน และการนำแนวคิด Circular Economy มาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างตกแต่งร้านคาเฟ่ อเมซอน เป็นต้น

ซึ่งสอดคล้องกับ OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “Small” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่เน้นการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตในทุกรูปแบบผ่านแฟลตฟอร์มต่าง ๆ ของ OR และด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ

OR

ทั้งนี้ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) เป็นดัชนีสากลที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก โดย S&P Global เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมิติการกำกับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2566 มีบริษัทเข้าร่วมการประเมินมากกว่า 8,300 บริษัททั่วโลก แบ่งเป็น 61 กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ต้องมีผลคะแนนสูงสุดเป็น 10% แรกจากทุกบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo