CSR

‘โออาร์’ สนับสนุนพื้นที่ ‘พีทีที สเตชั่น’ นครศรีธรรมราช จุดจอดรถ ‘โมบายสโตรคยูนิต’ โรงพยาบาลศิริราช

“โออาร์” สนับสนุนพื้นที่ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิดิศออยล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) เปิดเผยว่า OR สนับสนุนพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิดิศออยล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ในโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช” หรือ “Mobile Stroke Unit-Stroke One Stop” (MSU-SOS) ของ โรงพยาบาลศิริราช

เพื่อเป็นจุดนัดพบของรถฉุกเฉิน และรถพยาบาล ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โออาร์

OR ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ที่เป็นปัญหาสุขสภาวะที่สำคัญของประเทศไทย จึงได้ร่วมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ MSU-SOS มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดความพิการ และอัตราการเสียชีวิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน มีพีทีที สเตชั่น ที่เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ของโรงพยาบาลศิริราชจำนวน 11 สถานี และมีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ได้รับการช่วยเหลือที่จุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตในพีทีที สเตชั่น มากกว่า 900 ราย

โออาร์

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างคุณค่าและให้ความสำคัญกับการดูแลผู้คน ชุมชน และสังคม รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทคือ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” อย่างแท้จริง และยั่งยืน

นอกจากนี้ OR ยังร่วมสนับสนุนโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงภัยของโรคหลอดเลือดสมอง และมาร่วมออกกำลังกาย เพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทย “ไร้สโตรค” ต่อไป

โออาร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo