Technology

รพ.พระนั่งเกล้า เปิดบริการห้องตรวจระบบแพทย์ทางไกล ‘Telehealth Together’

รพ.พระนั่งเกล้า ร่วมมือโครงการ “Telehealth Together” เปิดห้องตรวจระบบแพทย์ทางไกล ยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับโครงการ Telehealth Together เปิดบริการ ห้องตรวจ Telehealth Together คลินิกออนไลน์เพื่อสุขภาพดี โดยมีนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด

รพ.พระนั่งเกล้า

สำหรับโครงการ Telehealth Together เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (EACC) และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุขภาพ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว และง่าย ผ่านระบบออนไลน์ ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน และตอกย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership)

Telehealth 1

นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า สธ. ในฐานะผู้ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและความแข็งแรงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันนโยบายการเชื่อมต่อการรักษาโดยใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้เป็นรูปธรรม

สธ. มีความยินดีที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าร่วมมือกับเครือข่าย EACC และภาคเอกชนโดย GSK และทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ในการยกระดับบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีแพทย์ทางไกล พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นพ.ศักดา อัลภาชน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์

การเปิดบริการห้องตรวจ Telehealth Together เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน และส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าส่งผลให้ระบบสื่อสารในปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว

สปสช. จึงได้จัดบริการสาธารณสุขระบบทางไกล กรณีผู้ป่วยนอก(Telehealth/Telemedicine) ในผู้ป่วยรายเก่าในหน่วยบริการที่มีอาการคงที่และควบคุมโรคได้ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลาการรอคอยบริการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

พร้อมกันนี้ สปสช. ยังได้บรรจุ บริการแพทย์ทางไกล เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท เพื่อดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมลดความแออัดผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล

ในปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ได้ใช้บริการแพทย์ทางไกลแล้วประมาณ 2 แสนราย และในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 3 แสนราย ทั้งจากผู้ที่เคยใช้บริการ และผู้ป่วยรายใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น

Telehealth 4

แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข รพ.พระนั่งเกล้า พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุขภาพรองรับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)

ทั้งนี้ รพ. ได้ร่วมมือกับโครงการ Telehealth Together คลินิกออนไลน์เพื่อสุขภาพดี โดยเครือข่าย EACC GSK และทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เปิดห้องตรวจ Telehealth Together ณ ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์พระนั่งเกล้า เพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ครอบคลุม 3 โรค คือ โรคหืด โรคปอดอุดกั้น และโรคภูมิแพ้ทางจมูก

แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์

การเลือกเริ่มให้บริการกับผู้ป่วย 3 โรคดังกล่าว เนื่องจากเป็นโรคที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจมีอาการรุนแรงขึ้น เพื่อให้สามารถรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญให้บริการเสมือนมารักษาที่โรงพยาบาล โดยไม่ต้องเดินทาง

นอกจากนี้ ยังลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และความเสี่ยงในการต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณสุข ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ด้านนางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) กล่าวว่า ความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางและเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์
โสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์

GSK ในฐานะผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม มีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามนโยบาย สุขภาพดีเข้าถึงได้

ดังนั้น GSK และทรู ดิจิทัล จึงได้ร่วมกับเครือข่าย EACC ริเริ่มโครงการ Telehealth Together คลินิกออนไลน์เพื่อสุขภาพดี เชื่อมต่อการรักษาผ่านด้วยระบบแพทย์ทางไกล เพื่อให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและปรึกษาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล

ความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในครั้งนี้ GSK พร้อมสนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์และนวัตกรรมด้านสุขภาพ ยกระดับการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Telehealth 3

ดร.อดิภัทร ชัยชนะสกุล กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในการเปิดให้บริการ คลินิกออนไลน์เพื่อสุขภาพดี Telehealth Together ครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมยกระดับบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาให้คนไทยทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยได้ร่วมกับ GSK และเครือข่าย EACC พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการสุขภาพออนไลน์ ให้ครอบคลุมหลากหลายโรคเฉพาะทางยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ ยังรวมถึงการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้ สะดวก รวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ตอบโจทย์การรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของทีมแพทย์และพยาบาลในการดูแลคนไข้ สามารถให้คำปรึกษาตามเวลานัดหมาย ดูประวัติการรักษาและติดตามอาการได้อย่างใกล้ชิด

มั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยให้ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo