CSR

‘ซีพีเอฟ’ ร่วมสนับสนุน ‘ไข่ไก่’ ให้มูลนิธิ LPN ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ‘แรงงานไทย-ข้ามชาติ’

“ซีพีเอฟ” ร่วมแสดงความมุ่งมั่นและสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ในพิธี “งานเปิดบ้าน LPN”  ศูนย์ฝึกอาชีพและพักพิงแก่คนไทย และแรงงานข้ามชาติ จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมสนับสนุน “ไข่ไก่” เพื่อนำไปส่งต่อให้คนไทย และแรงงานข้ามชาติในจังหวัดปทุมธานี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิ LPN กล่าวว่า มูลนิธิร่วมมือกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เปิดบ้าน LPN เป็น ศูนย์ฝึกอาชีพและพักพิงแก่คนไทยและแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม “จากมือถึงมือ” สู่พี่น้องแรงงานข้ามชาติ และคนไทยในชุมชน ที่ดำรงชีวิตในภาวะที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะขาดแคลนอาหาร และปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ซีพีเอฟ

งานนี้ ซึ่งมีนายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เป็นประธาน ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนที่ดีจากภาคีเครือข่ายอย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่มาร่วมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ จำนวน 45,000 ฟอง เพื่อใช้ดูแล ผู้ที่เข้ารับบริการจากศูนย์ฯ บ้าน LPN และจัดทำเป็นถุงยังชีพร่วมกับข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ส่งต่อให้ผู้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ชั่วคราว นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข

ซีพีเอฟ

นายสมพงค์ ระบุว่า โครงการศูนย์ฝึกอาชีพและพักพิงแก่คนไทยและแรงงานข้ามชาติ บ้าน LPN เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ รวมถึงชาวไทย ให้สามารถเข้าถึงอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นพื้นฐาน ต่อการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจผันผวน และฝืดเคือง ร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้คนในสังคมอย่างเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน

ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนมูลนิธิ LPN ช่วงวิกฤติโควิด

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กว่า 3 ปี ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมสนับสนุนอาหารแก่มูลนิธิฯ ดำเนิน โครงการ LPN Hand to Hand Humanitarian Assistance for Migrant Workers Facing Covid-19 in Thailand เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มเปราะบางในสังคมไทย ที่ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์โรคระบาด

ซีพีเอฟ

โดยมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน และไข่ไก่ ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัย ช่วยบรรเทาทุกข์ ให้สามารถประคับประคองดำรงชีวิตให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

ซีพีเอฟ

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ LPN บูรณาการทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ผ่านการดำเนินโครงการ ศูนย์รับฟังเสียงพนักงาน “Labour Voices Hotline by LPN” และการอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน นำไปสู่การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคนทุกสัญชาติ รวมทั้งสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความเข้าใจกัน เคารพในความแตกต่างและหลากหลายในองค์กร

ซีพีเอฟ

อ่านข่าวเพิ่มเติม