CSR

‘ซีพีเอฟ’ ปลุกพลังพนักงาน บูรณาการโครงการเพื่อสังคม-ชุมชน เฟ้นรางวัล ‘CSR Pitching Contest’

“ซีพีเอฟ” สร้างแรงบันดาลใจพนักงาน ปั้นโครงการสร้างประโยชน์สู่สังคม-ชุมชน จัดประกวดรางวัล “CPF-ยั่งยืนได้ด้วยมือเรา” รอบ CSR Pitching Contest #1/2022 คัด 6 โครงการไฮไลท์ ต่อยอดสู่การปฏิบัติ และเป็นต้นแบบโครงการที่ดี ตามกลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action ตอกย้ำ 3 เสาหลัก สู่ความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดิน น้ำ ป่า คงอยู่

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า การจัดประกวดรางวัล “CPF-ยั่งยืนได้ด้วยมือเรา” (CPF-Sustainability in Action Awards) สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานซีพีเอฟทั่วประเทศ คิดสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และบทบาทในการจัดการประเด็นทางสังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซีพีเอฟ

ในปีนี้ได้จัดให้มีการพิจารณารางวัล CPF-Sustainability in Action Awards 2022 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบ CSR Pitching Contest #1/2022 ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ทั้งสิ้น 6 โครงการ

ผลการตัดสินโครงการที่ได้รับการพิจารณา CSR Pitching Contest #1/2022 ทั้ง 6 โครงการ ประกอบด้วย

  • รางวัล Gold Pitch ได้แก่ โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ โดยธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร
  • รางวัล Silver Pitch ได้แก่ โครงการสร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ
  • รางวัล Bronze Pitch จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ โครงการอิ่มสุขฯ โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา โครงการซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต: ห้องเรียนมีชีวิต: Classroom Of Life By Ladbuakhao จังหวัดนครราชสีมา โครงการโรงเรียนปลอดภัย (ชุมชนบ้านน้ำน้อย) จังหวัดสงขลา และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (ท่าจีนอุดมวิทยา) จังหวัดสงขลา

ซีพีเอฟ

“คณะกรรมการ คาดหวังว่า CSR Pitching Contest จะช่วยยกระดับการพัฒนาโครงการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ สามารถเป็นโครงการต้นแบบ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงการรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคม สอดรับกับปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย และสร้างความตระหนักของพนักงานร่วมดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ”

สำหรับโครงการที่ได้รับพิจารณารางวัล CSR Pitching Contest #1/2022 จะได้รับเงินสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาโครงการ โดยรางวัล Gold Pitch ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัล Silver Pitch ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัล Bronze Pitch ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท

ซีพีเอฟ

ทุกโครงการมีการเก็บบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Impact Valuation)

ในปี 2565 สถานประกอบการของซีพีเอฟทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวดจำนวน 89 โครงการ มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ CSR Pitching Contest จำนวน 23 โครงการ และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน และคณะกรรมการของซีพีเอฟ 2 ท่าน

พิจารณภายใต้หลักเกณฑ์ 5 ด้านหลัก คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นนวัตกรรม เกิดประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความสอดคล้องกับปฏิบัติการขับเคลื่อนความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)

ซีพีเอฟ

อ่านข่าวเพิ่มเติม