CSR

‘โออาร์’ สนับสนุน ‘สถาบันคึกฤทธิ์ 80’ สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย

“โออาร์” สนับสนุนงบ 15 ล้านบาท ให้สถาบันคึกฤทธิ์ 80 สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย จัดการเรียนการสอนดนตรี และนาฏศิลป์ไทย แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 

​ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 รับมอบเงิน จำนวน 15 ล้านบาท จากนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ณ สถาบันคึกฤทธิ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบัน คึกฤทธิ์ 80

S 148578307

​นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า โออาร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษามรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทยให้อยู่คู่สังคมไทย โดยเฉพาะโขน ซึ่งเป็นมรดกสำคัญของชาติ ที่ควรรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ โออาร์ คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”

โออาร์ สนับสนุนงบประมาณปีละ 3 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2565 – 2569) รวม 15 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันคึกฤทธิ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้กับเยาวชนจากชุมชนบริเวณโดยรอบ เช่น ชุมชนทุ่งมหาเมฆ ชุมชนสวนพลู ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ฝึกฝน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย

ทั้งนี้ มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ 80 ขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

S 148578310

ปัจจุบัน เปิดสอนทั้งหมด 11 สาขา ได้แก่ โขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง ละครรำ พากย์ และขับร้อง สำหรับดนตรีไทย เปิดสอนขลุ่ย ขิม ซอ จะเข้ และระนาด โดยการสนับสนุนของ โออาร์ ในครั้งนี้จะช่วยเผยแพร่ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม