Lifestyle

โออาร์ ร่วมสนับสนุน ‘มหัศจรรย์ก๋องปู่จา นครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก’ อนุรักษ์ประเพณีล้ำค่าลำปาง

โออาร์ ร่วมสืบสานประเพณีการตีก๋องปู่จา อันเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวลำปางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2545 ถึงปัจจุบัน ร่วมฉลองครบ 20 ปีประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง สะท้อนความเป็นพลเมืองดีรักษาวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้ง สนับสนุนสร้างก๋องปู่จาชุดใหม่ จำนวน 117 ชุด สำหรับร่วมแสดงในงาน

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมกับ นายสุนทร เชื้อสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมพิธีเปิดการแสดง ‘มหัศจรรย์ก๋องปู่จา นครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก’ ส่วนหนึ่งของงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2565

โออาร์

งานนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สมาคมก๋องปู่จา และศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง

โออาร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีก๋องปู่จา อันเป็นประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของชาวจังหวัดลำปาง ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณ และยังคงไว้ถึงความน่าสนใจตามแบบสากล ส่งต่อความเป็นพลเมืองที่ดีในด้านอนุรักษ์สะท้อนถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โออาร์

ในอดีตนั้น “ก๋องปูจา” หรือ “กลองปูจา” (กลองบูชา) ถือเป็นเครื่องสูง มีบทบาทในการสื่อสารกับผู้คนในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันโกน วันพระ ตลอดจนถึงการตีเพื่อแจ้งข่าวบอกเหตุสำคัญต่าง ๆ

โออาร์ ยังได้สนับสนุนการจัดทำก๋องปู่จาชุดใหม่ จำนวน 117 ชุด ซึ่งทำมาจากไม้ประกบถังน้ำมัน โดยใช้ถังน้ำมันทดแทนการใช้ไม้จริง ช่วยลดการตัดไม้ใหญ่ แต่ยังคงสามารถใช้งานได้จริง เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาประจำอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง

โออาร์

ทั้งนี้ โออาร์ พร้อม “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” ไปพร้อมกับชุมชนสังคม โดยเฉพาะชุมชนทั้งในพื้นที่ ที่โออาร์ ดำเนินธุรกิจ และชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ที่มีสถานประกอบการของ โออาร์ ตั้งอยู่

โออาร์ยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รอบคลังปิโตรเลียมลำปาง โครงการโออาร์อาสาสานสุขเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี และโครงการตรวจสอบความปลอดภัยถังก๊าซหุงต้ม เพื่อสร้างความเติบโตร่วมกับผู้คนในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน

โออาร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม