ดูหนังออนไลน์
CSR

Dow เดินหน้าพัฒนา ‘แกนนำวัคซีนชีวิต’ รุ่น 5 เติมความรู้ ‘ทักษะสมอง’

Dow เดินหน้าพัฒนา “แกนนำวัคซีนชีวิต” รุ่น 5  เสริมสร้างเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก

วันนี้ (20 ก.ค.) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดการอบรมออนไลน์เติมความรู้ “ทักษะสมอง EF” Change Agent รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการ “ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ด้วยการอบรมแบบ Live Blended Participatory (LB-PL) ให้กับครูปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรด้านการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และเขต 2 จำนวน 200 คน

การอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่าย ในการนำองค์ความรู้ทักษะสมอง เพื่อความสำเร็จ หรืออีเอฟ (Executive Functions) มาเป็นรากฐานในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ ในจังหวัดระยอง ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ ลดปัญหาสังคม

Dow

รวมถึง แนะนำการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจัด Home-based Learning เพื่อให้คุณครูมีการวางแผน และเตรียมการจัดการเรียนรู้ ให้มีกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย และเกิดทักษะอีเอฟในขณะเดียวกัน ซึ่งจะเป็นกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็ง และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปัจจุบัน โครงการมีแกนนำวัคซีนชีวิต (Change Agent) ทั้งสิ้นแล้วกว่า 1,300 คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก อนุบาลเอกชน และโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวนกว่า 200 แห่ง เข้าร่วมโครงการ

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า การพัฒนาให้เด็กมีทักษะความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา วางแผน ควบคุมอารมณ์ คิดสร้างสรรค์ ถือเป็นสิ่งสำคัญ และควรส่งเสริมตั้งแต่ปฐมวัย เด็กปฐมวัยอะไรก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา

Dow

ครูต้องเข้าใจพัฒนาการกระบวนการทักษะสมองของ EF ว่าทำอย่างไรให้ EF เด็กทำงาน การอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยครูในการจัดระบบความคิด และวิเคราะห์ เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็ก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการสร้างประสบการณ์ที่มีค่า ในช่วงปฐมวัยจะเป็นต้นทุนในการส่งเสริมเด็กให้เด็ก ๆ สามารถเผชิญกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป

โครงการ “ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2559 ซึ่งปัจจุบันได้สร้าง “แกนนำวัคซีนชีวิต (EF Change Agent)” ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง ตำบลมาบตาพุด เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลทับมา และเทศบาลตำบลเนินพระ

Dow

แกนนำวัคซีนชีวิตส่วนหนึ่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับเป็น “แกนนำวัคซีนชีวิตต้นแบบ (EF Facilitator)”  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน และพัฒนาแกนนำวัคซีนชีวิตเพิ่มเติมในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ทีมแกนนำวัคซีนชีวิตทั้งหมดได้ร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟ ในชุมชนให้กับเด็ก และผู้ปกครองแล้วกว่า 10,000 คน ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ความเข้มแข็งของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างเมืองระยอง ให้เป็นต้นแบบจังหวัดแห่งความสุขอีกด้วย

Dow

อ่านเพิ่มเติม