CSR

อบรมฟรี! ปฏิบัติการ ‘เคมีแบบย่อส่วน’ เพื่อครูวิทยาศาสตร์ กับ ‘ห้องเรียนเคมีดาว’

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดอบรมฟรี “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน” ให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา  ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายนนี้ เวลา 8:30-16:30 น. ผ่าน Zoom Application เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทดลองเคมีแบบย่อส่วน  รับเพียง 100 คน เท่านั้น

คุณครูที่สมัครเข้าร่วมอบรม จะต้องเข้าร่วมการทดสอบ ระบบภายในวันเวลาที่นัดหมายก่อนการอบรม และเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2 วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มีนาคม 2564 (หรือเมื่อครบจำนวน 100 คน)

1163564

นอกจากเข้าร่วมอบรมฟรีแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังจะได้รับชุดอุปกรณ์ไปใช้เป็นสื่อการสอนฟรี 8 ชุดการทดลอง รวมมูลค่ากว่า 4,000 บาท ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้มากกว่า 20 ครั้ง และยังได้รับประกาศณียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร

โครงการห้องเรียนเคมีดาวก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลองเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลอง ที่ใช้สารเคมีน้อยกว่าการทดลองแบบปกติถึง 2,000 เท่า ชุดการทดลองมีขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้าย มีความปลอดภัยสูง และลดของเสียที่เกิดจากการทดลอง

นักเรียนสามารถลงมือทำได้ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจ จดจำง่าย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่า ได้ผลลัพธ์เสมือนชุดการทดลองปกติ

การอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สอบถาม และสมัครได้ที่ [email protected] โทร. 02-611-7656

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo