Economics

‘ศักดิ์สยาม’ จี้ ‘รฟท.’ เร่งสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 1-เดินหน้ารถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ขอนแก่น-หนองคาย

“ศักดิ์สยาม” ตรวจการบ้าน รฟท.เร่งสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 พร้อมเดินหน้ารถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย หวังเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟทางคู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สมบูรณ์ เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์กับ ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 และการเร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ในช่วงขอนแก่น-หนองคาย รวมถึงการติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ สายเหนืออีสาน

ในภาพรวมพบว่า โครงการทางคู่ ระยะที่1 มีผลการก่อสร้างเร็วกว่าแผนงาน จำนวน 4 สัญญา ประกอบด้วย โครงการฯ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ คืบหน้า 62.46%, โครงการฯ ช่วงนครปฐม-หัวหิน คืบหน้า 93.99 %, โครงการฯ ช่วงนครปฐม-หัวหิน คืบหน้า 90.11%

ศักดิ์ห้องประชุม 1

นอกจากนั้น ให้ รฟท. กำกับดูแลให้ผู้รับจ้าง เร่งรัดการก่อสร้าง สัญญาที่มีผลการก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน ให้มีผลการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน โดยเร็ว ประกอบด้วย ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ คืบหน้า 69.88% ,ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ คืบหน้า 92.10% ,ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ คืบหน้า 88.82% ,ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ คืบหน้า 99.94% ,ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร คืบหน้า 82.82%, ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร คืบหน้า 82.35%

นอกจากนั้นยังได้สั่งการให้ รฟท. เร่งรัดการนำเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟทางคู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์กับ ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ ยังให้ รฟท. ทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบการดำเนินงานและประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับประสบการณ์ที่มีปัญหาในอดีตมาปรับปรุง ให้การนำเสนอโครงการเกิดความสมบูรณ์

ขณะเดียวให้ รฟท. รวบรวมข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าจากการเปิดให้บริการรถไฟลาว-จีน ว่ามีผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศอย่างไร และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

messageImage 1638498650449

อย่างไรก็ตามหากโครงการ ก่อสร้างหากขาดแคลนแรงงานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง ของ รฟท. ให้ รฟท. เร่งประสานขอข้อมูลแรงงานในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์เพดานหนี้สาธารณะของประเทศขณะนี้ และ รฟท.ก็ต้องมีโครงการที่จะต้องดำเนินการในอีกหลาย ๆ โครงการ ดังนั้นขอให้ รฟท. ศึกษาแนวทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการของ รฟท. เพื่อลดภาระการพึ่งพางบประมาณของประเทศ เช่น เปิดเอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP หรือ การศึกษาแนวทางการทำ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFF ของ กทพ. เพื่อให้สามารถแปลงแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม