Economics

เริ่ม 15 ธ.ค.นี้! ขึ้นค่าทางด่วน ‘ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก’ รถ 4 ล้อจ่าย 65 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม ขึ้นค่าทางด่วน ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวน รอบนอกฯ มีผล 15 ธันวาคมนี้ 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสีย หรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2564 โดยระบุว่า

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานการลงทุน ออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการ และบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่าง บริษัทคู่สัญญา และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้ว

ขึ้นค่าทางด่วน

ขึ้นค่าทางด่วนทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

จึงกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ให้ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ โดย ผู้ใช้ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ที่จะเข้าใช้ทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์) และทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-ท่าเรือ) ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ณ สถานที่จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ 2

ตามอัตราที่ประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสีย หรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ

สำหรับประเภทรถที่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ คือ รถที่มีล้อไม่เกิน 4 ล้อ ค่าผ่านทางพิเศษ 65 บาท/คัน, รถที่มีล้อเกิน 4 ล่อ แต่ไม่เกิน 10 ล้อ ค่าผ่านทางพิเศษ 105 บาท/คัน และ รถที่มีล้อเกิน 10 ล้อ ค่าผ่านทางพิเศษ 150 บาท/คัน

โดยประกาศกระทรวงคมนาคมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม