Economics

‘การไฟฟ้านครหลวง’ คว้า 2 รางวัล ‘เลิศรัฐ’ ปี 64 บริการภาครัฐ ‘ระดับดี’


การไฟฟ้านครหลวง “MEA” รับมอบ 2 รางวัลเลิศรัฐ จากผลงานบริการตอบสนองสถานการณ์โควิด-19 และยกระดับการอำนวยความสะดวกงานบริการ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รางวัล ให้กับผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การรับรางวัลบริการภาครัฐ “ระดับดี”

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการ MEA รับมอบประเภทรางวัล “ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19” และนายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการ MEA รับมอบประเภทรางวัล “ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ”

กฝน3

พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผ่านระบบ Video Conference ถือเป็นความภาคภูมิใจของ MEA ที่พร้อมทุกสถานการณ์และนำนวัตกรรมทันสมัยยกระดับคุณภาพบริการเพื่อประชาชนต่อไป

MEA ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความห่วงใยประชาชน ในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมีภารกิจเร่งด่วนในด้านงานบริการ ซึ่งต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ยังคงได้รับการบริการได้อย่างต่อเนื่อง

645362

ทำให้การดำเนินงานของ MEA มีทิศทางที่สอดคล้องกับการประเมินเกณฑ์การรับรางวัลบริการภาครัฐ ในประเภทรางวัล “ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ โควิด-19”

ที่ผ่านมา MEA ได้จัดทำระบบออนไลน์ “MEA Smart Service” เช่น ระบบ “MEASY” ที่รวมทุกบริการ ทั้งขอติดตั้งไฟฟ้าใหม่ ขอติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มชั่วคราว ขอเพิ่ม-ลดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงการของดใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ก็สามารถรับบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยลดความหนาแน่น ในการใช้บริการที่การไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ ลดการสัมผัสใกล้ชิด

นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น “MEA Smart Life”  หรือไลน์ “MEA Connect” ที่เข้าถึงประชาชนโดยง่าย และใช้งานสะดวก โดยสามารถตรวจสอบ และชำระค่าไฟ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ตลอดจนปรับเปลี่ยนงานบริการต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ในรูปแบบ New Normal

645366

ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพงานบริการต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกระดาษ โดยเฉพาะบริการ MEA e-Bill ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเอกสารในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง SMS หรือ Email เพื่อลดการใช้กระดาษ พร้อมช่องทางการติดต่อ ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดได้ขับเคลื่อนผ่านการกำหนดแนวนโยบายของศูนย์บัญชาการคณะกรรมการจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management Committee: CMC)

โดยมีคณะผู้บริหารพิจารณา ประเมินสถานการณ์ เพื่อจัดการเหตุฉุกเฉิน และดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมวางนโยบาย และแนวทางต่าง ๆ เช่น การนำข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์ออกแบบบริการ สร้างนวัตกรรมใหม่ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

ขณะที่การดำเนินงานที่ตอบสนองการประเมินเกณฑ์การรับรางวัลบริการภาครัฐ ในประเภทรางวัล “ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ” นั้น MEA ได้ดำเนินการภายใต้คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการลดขั้นตอน และระยะเวลาของงานบริการต่าง ๆ เช่น การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า การขอปักเสาพาดสายไฟฟ้า การขอย้ายเสา สาย และอุปกรณ์ การขอใช้ไฟฟ้าใหม่ การขอคืนเงินค่าบริการ และการของดใช้ไฟฟ้าชั่วคราว เป็นต้น

การลดขั้นตอนดังกล่าวได้ส่งผลเชิงบวกต่อประชาชน ในการเสียค่าบริการที่ลดลง แต่สามารถรับบริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

645361

นอกจากนี้ การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ยังเป็นส่วนเสริม ที่ช่วยให้การธุรกรรมการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถคืนเงินให้กับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก ถึง 5,226 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 เดือนแรกที่เริ่มเปิดให้บริการ ซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้ประชาชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 อีกด้วย

#รางวัลเลิศรัฐ2564 #COVID-19 #CSR #MEAsmartservice #การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม