Economics

กางกระเป๋ารอเลย!! คลังเตรียมโอนเงิน ‘เราชนะ’ งวดใหม่พรุ่งนี้แล้วจ้า

กางกระเป๋ารอเลย!! “กระทรวงการคลัง” เตรียมโอนเงิน “เราชนะ” งวดใหม่ 2,000 บาทให้กลุ่มแรกพรุ่งนี้ โดยโอนเงินครั้งแรก 1,000 บาทและงวดต่อไปอีก 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย.นี้

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ “เราชนะ” เพื่อเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน คนละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

ตามช่องทางการได้รับวงเงินสนับสนุนของแต่ละกลุ่ม ทำให้กรอบวงเงินรวมของโครงการ เพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินไม่เกิน 280,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 67,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการสามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังอนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ “ม33 เรารักกัน” ในส่วนของการเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิตามโครงการ จำนวน 8.11 ล้านคน และกลุ่มที่อยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ จำนวน 30,000 คน โดยเป็นการจ่ายวงเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บาทต่อคน สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ จำนวน 48,841.4700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 11,741.4700 ล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจำนวน 37,100 ล้านบาท รวมถึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการของโครงการ จากไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

เราชนะ

ไทม์ไลน์การโอนเงิน “เราชนะ” และ “ม33 เรารักกัน” มีกำหนดดังนี้

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการ ม.33 เรารักกัน : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โดยทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เราชนะ
น.ส.กุลยา ตันติเตมิท

ด้านนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าว่า โครงการเราชนะ จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ที่รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวม 9,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

สำหรับประชาชนประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK