Economics

จ่ายแล้ว! สิทธิประโยชน์กองทุนฯ ‘แรงงานไทยจากอิสราเอล’ 95% รวมกว่า 128 ล้านบาท

จ่ายแล้ว! สิทธิประโยชน์กองทุนฯ “แรงงานไทยจากอิสราเอล” 95% รวมกว่า 128 ล้านบาท พร้อมติดตามค่าเดินทางสำหรับแรงงานที่เดินทางกลับด้วยตนเอง

นายไพโรจน์  โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้เร่งดำเนินการรับคำร้อง และพิจารณาเอกสารหลักฐานเพื่อให้แรงงานไทยได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็วที่สุด

แรงงานไทยจากอิสราเอล

จ่ายแล้วแรงงานไทยจากอิสราเอล 95% รวมกว่า 128 ล้านบาท

ความคืบหน้าขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 8,922 คน เจ้าหน้าที่วินิจฉัยอนุมัติสั่งจ่ายแล้ว 8,491 คน คิดเป็น 95.17%

แบ่งเป็นเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 40,000 บาท 30 คน เป็นเงิน 1,200,000 บาท กรณีบาดเจ็บรายละ 30,000 บาท  4 คน เป็นเงิน 120,000 บาท และกรณีภัยสงครามรายละ 15,000 บาท 8,457 คน คิดเป็น 126,855,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  128,175,000 บาท

แรงงานไทยจากอิสราเอล

ชดเชยแรงงานที่เดินทางกลับไทยด้วยตนเอง

ส่วนการยื่นคำร้องขอรับค่าเดินทางกลับจากอิสราเอล ซึ่งกระทรวงแรงงานทำหน้าที่รับเรื่องของคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ทั้งกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา และแรงงานไทย และจัดส่งเอกสารให้กับกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาค่าชดเชย/ค่าใช้จ่ายนั้น

ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินค่าพาหนะผ่านศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน และติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล กระทรวงแรงงาน แล้ว 3,943 คน เป็นค่าเครื่องบิน 1,958 คน และ ค่าแท็กซี่ 2,973 คน เอกสารคำขอถูกจัดส่งไปยังกรมการกงสุลแล้ว 2,427 คน  โดยหลังจากยื่นเอกสารกับกระทรวงแรงงานแล้ว สามารถติดตามการยื่นคำขอได้ที่ Hotline call center กรมการกงสุล โทร. 02 572 8442

แรงงานไทยจากอิสราเอล

นายไพโรจน์ กล่าวว่า การดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามข้อสั่งการของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ได้เร่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ซึ่งปัจจุบันเราได้จ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนฯ ช่วยเหลือแรงงานไทยจากอิสราเอล สำเร็จไปแล้วกว่า 95% คิดเป็นมูลค่ากว่า 128 ล้านบาท ซึ่งเราจะพิจารณาเยียวยาให้กับครอบครัวของแรงงานไทยที่เสียชีวิตเป็นลำดับแรก

ส่วนที่เหลืออีก 5% เป็นเรื่องของเอกสาร ได้แก่ คำขอที่สิ้นสุดความคุ้มครอง คำขอที่อยู่นอกเหนือระเบียบฯ  และอยู่ระหว่างเรียกเอกสารเพิ่มเติม  ซึ่งเราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด จนกว่าจะจ่ายให้แรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ครบทุกราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo