Business

จับมือ 15 สถานประกอบการ ‘จ้างงานคนพิการ’ ปี 66 เพิ่มเป้าอีก 20%

จับมือ 15 สถานประกอบการ ‘จ้างงานคนพิการ’ ปี 66 เพิ่มเป้าอีก 20% สร้างโอกาสการมีงานทำ พึ่งพาตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญ กับนโยบายมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ เพื่อให้มีหลักประกัน ยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จ้างงานคนพิการ

จ้างงานคนพิการเชิงสังคม 

กระทรวงแรงงานได้มีการจัดทำโครงการจ้างงานคนพิกาsเชิงสังคม โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่เคยใช้สิทธิตามมาตรา 34 ในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เปลี่ยนมาให้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ

โดยจ้างงานคนพิกาsเข้าไปปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ เป็นต้น

ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนพิการโดยตรง ช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

จ้างงานคนพิการ

ตั้่งเป้าปี 66 จ้างงานเพิ่ม 20%

ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 กระทรวงฯ มีการขยายเป้าหมายการมีงานทำให้คนพิการ เพิ่มขึ้น 20% จำนวน 1,800 คน โดยให้กรมการจัดหางานเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการฯเพิ่ม

ด้านนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้เชิญชวนสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม สอดรับกับการเพิ่มเป้าหมายให้คนพิการมีงานทำ

โดยวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้ตนเดินทางไปที่บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานสำโรง (สำนักงานใหญ่) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ จากเดิมที่ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 ให้เปลี่ยนมาใช้สิทธิมาตรา 35 ซึ่งทางบริษัทฯให้ความสนใจโครงการฯ ดังกล่าวอย่างมาก

จ้างงานคนพิการ

ชวน 15 สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม กรมการจัดหางานมีเป้าหมายเข้าพบหารือสถานประกอบการเอกชน เพื่อแนะนำและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 15 แห่ง เช่น ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเตม จำกัด เป็นต้น

โครงการนี้ฯ ก่อให้เกิดรายได้กับผู้พิการโดยตรง นอกเหนือไปจากเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยสามารถทำงานได้ที่หน่วยงานใกล้บ้าน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวให้ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้

โดยทางกรมฯ อำนวยความสะดวกสถานประกอบการ ให้สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ E-service นอกจากนี้ยังมีทีมงาน ในการติดตามประเมินผลเพื่อดูแลคนพิการแทนสถานประกอบการด้วย

สำหรับสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10  สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ E-service กรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือโทร 1694

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo