Business

‘จ้างงานคนพิการ’ ปี 65 ทะลุเป้า 149% สร้างรายได้ 171 ล้านบาทต่อปี

จ้างงานคนพิการ ปี 65 ทะลุเป้า 149% สร้างรายได้ 171 ล้านบาทต่อปี ชวนผู้ประกอบการ จ้างงานปีหน้า สร้างโอกาสการมีงานทำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมเป็นธรรม ดูแลผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และคนพิการอย่างเหมาะสม ด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการที่ประสงค์จะทำงาน เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการ มีงาน มีอาชีพ  มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

จ้างงานคนพิการ

จ้างงานปี 65 เกินเป้า 149%

โดยในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 196 แห่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ และได้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 แล้วทั้งสิ้น 1,499 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,000 คน ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมาย 149% ก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการ 171,253,255 บาทต่อปี

ปี 2566 กระทรวงแรงงานมีนโยบาย ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ โดยขยายการมีงานทำให้ผู้พิการเพิ่มขึ้น 20% จากปีนี้ ที่มีการจ้างงานคนพิการ 1,499 คน จะเพิ่มเป้าหมายเป็น 1,800 คน ในปีหน้า

นอกจากนี้สำหรับผู้พิการที่ไม่พร้อมรับงานจ้างเหมาบริการ ทำงานในหน่วยบริการสาธารณะ ยังสามารถรับสิทธิในสัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าแทนได้

จ้างงานคนพิการ

ลงทะเบียนใช้สิทธิ จ้างเหมางานปีหน้า 1 ต.ค.-31 ธ.ค.

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 เพื่อรับสิทธิในการให้สัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ จ้างเหมาบริการ  ฝึกงาน ให้การอบรมในหลักสูตรประกอบอาชีพและให้ความช่วยเหลืออื่นใด

โดยมีกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานรับเรื่องการขอใช้สิทธิของคนพิการ และรับเรื่องยื่นให้สิทธิตามมาตรา 35 จากนายจ้าง สถานประกอบการ ซึ่งเปิดรับแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

มีหลักเกณฑ์ว่า การจัดทำสัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายเป็นไปโดยสมัครใจ  มูลค่าของสัญญาไม่น้อยว่า 114,245 บาทต่อปี และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

จ้างงานคนพิการ

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 – ส.ค. 65) ที่ผ่านมา มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิตามมาตรา 35  จำนวน 14,546 ราย แบ่งเป็นคนพิการรับสิทธิ 10,531 คน ผู้ดูแลฯรับสิทธิแทน  4,015 คน จากนายจ้างภาครัฐ และเอกชน  1,956 แห่ง ก่อให้เกิดรายได้ โดยประมาณ  1,661,807,770 บาทต่อปี

สำหรับคนพิการที่ต้องการหางาน และสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะให้สิทธิจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยบริการสาธารณะ สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo