Business

เคาะแล้วจ้า จ่ายส่วนต่างข้าว งวดที่ 26 เหลือชดเชย 3 ชนิด รอบนี้เก็บเกี่ยววันไหน เช็คเลย

พาณิชย์ เคาะจ่ายส่วนต่างข้าว งวดที่ 26 ชดเชย 3 ชนิด หลังข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูกาล ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาทะลุเพดานประกัน

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 8 เมษายน 2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 26

ส่วนต่างข้าว งวดที่ 26

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2565 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการจ่ายส่วนต่างน้อยลง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ไม่จ่ายชดเชย เนื่องจากราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายประกันรายได้

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง-ส่วนต่างข้าว งวดที่ 26

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 26 ได้แก่

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 12,374.14 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,625.86 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,749.72 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,250.28 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,576.74 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,423.26 บาท
อาวุธ วงศ์สวัสดิ์
อาวุธ วงศ์สวัสดิ์

ขณะที่เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างข้าว งวดที่ 26 สูงสุด ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 26,013.76 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า 37,508.40 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว 38,772.16 บาท

การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo