Business

‘ข้าวเหนียว’ ราคายังไม่กระเตื้อง รับชดเชยสูงสุด ส่วนต่างข้าวงวดที่ 24

ข้าวเปลือกเหนียว รับชดเชยสูงสุด ส่วนต่างข้าวงวดที่ 24 หลังราคาไม่กระเตื้อง สัปดาห์หน้าชาวนารับทรัพย์ เช็ควันเก็บเกี่ยวที่นี่

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดี กรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 25 มีนาคม 2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 24

ส่วนต่างข้าวงวดที่ 24

ทั้งนี้ มีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 18-24 มีนาคม 2565 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว

อย่างไรก็ตาม การจ่ายส่วนต่างน้อยลง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ยกเว้นข้าวเปลือกเหนียว ที่ราคายังลดลง ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง-จ่ายส่วนต่างข้าวงวดที่ 24

งวด24

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 24 ได้แก่

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 12,281.04 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ1,718.96 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 10,946.40 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 53.60 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,676.80 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,323.20 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,437.60 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,562.40 บาท

เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 24 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 27,503.36 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 1,340 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 39,696 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 40,998.40 บาท

การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo