Business

อ่านด่วน!! โอกาสทำงานนอก เปิดรับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี 1,000 คน


กระทรวงแรงงาน เปิดรับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 10 ลงทะเบียนเลือกวันสมัครตั้งแต่วันนี้-24 พฤศจิกายน 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 เพื่อรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

แรงงานไทยไปทำงานเกาหลี

สำหรับรอบนี้ ได้รับโควตาผู้สอบผ่านประเภทงานเกษตร/ ปศุสัตว์ (เพศชาย) จำนวน 1,000 คน ซึ่งภายหลังจากดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้น จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดลงมา จนครบจำนวนที่กำหนดตามโควตา

จากนั้น ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว จะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) และขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ผู้ที่ประสงค์จะสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกวันที่จะสมัครได้ที่ toea.doe go.th โดยไม่ต้องใส่ www. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันเปิดรับสมัคร

จากนั้น ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครกรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ตามลำดับนัดหมายที่ลงทะเบียนไว้ และชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบให้แก่สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี จำนวน 830 บาท

33

คุณสมบัติผู้สมัครแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี 

 • อายุระหว่าง 18 – 39 ปีบริบูรณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สายตาไม่บอดสี
 • ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง
 • ไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส และวัณโรค
 • ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคง
 • ไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 • ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
 • ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วนจำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ

ทั้งนี้ จะประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี วัน เวลาและสถานที่ทดสอบ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์

https://doe-eps.thaijobjob.com

www.doe.go.th/overseas

www.lib.doe.go.th

www.hrdkoreathailand.com

www.epstopik.hrdkorea.or.kr

อ่านข่าวเพิ่มเติม