Business

ยังมีเวลา!! ผู้ประกันตน ม.39-40 ใน 29 จังหวัด อย่าลืมยื่นทบทวนสิทธิรับเยียวยา 5,000 บาท


ผู้ประกันตนมาตรา39 และ40 เช็คสิทธิถึง 31 ต.ค. นี้  “สุชาติ” สั่งสำนักงานประกันคม เปิดทางผู้ประกันตน มาตรา 39 และ40 ใน 29 จังหวัดตกหล่น ลงทะเบียนทบทวนสิทธิเยียวยาใหม่ 1-31 ต.ค. นี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานประกันคม (สปส.) ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

ผู้ประกันตนมาตรา39 และ40

ผู้ประกันตนมาตรา39 และ40 เช็คสิทธิ์เยียวถึง 31 ต.ค.นี้ 

ขณะนี้พบว่า ผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามเงื่อนไข ส่วนใหญ่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีผู้ประกันตนบางส่วนพบว่า ตนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบถ้วน คือ สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ใน 29 จังหวัด แต่เข้าไปตรวจสอบสถานะตนเองในระบบเว็บไซต์ www.sso.go.th ของ สปส. แจ้งว่า ไม่ได้รับสิทธิ จึงพลาดการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้โอกาสให้ “กลุ่มผู้ประกันตนที่ตกหล่น” สามารถยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาได้แล้วตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค.2564 เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้ให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สปส.ตรวจสอบข้อมูล เพื่อโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มที่มีสิทธิแต่ยังตกหล่นอยู่ ให้ยื่นแบบทบทวนสิทธิ

ผู้ประกันตนมาตรา39 และ40
สุชาติ ชมกลิ่น

ผู้ประกันตนมาตรา39 และ40 ทบทวนสิทธิพื้นที่ 29 จังหวัด 

นายสุชาติ กล่าวว่าโดยผู้ประกันตนที่ขอทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สปส.ติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สปส. ที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยัง สปส.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประกันตนมาตรา39 และ40

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีนายจ้างหลายรายที่ออกข้อกำหนดลงโทษลูกจ้างที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการหักค่าจ้าง ลดค่าจ้าง หรือลดสวัสดิการต่างๆ เช่น ไม่จ่ายโบนัสหรือเงินอื่นๆ จึงสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ทำความเข้าใจกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ให้ทราบว่า แม้นายจ้างจะมีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคโควิด- 19 ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงานก็ตาม แต่นายจ้างไม่สามารถลงโทษลูกจ้างที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการหักหรือลดค่าจ้าง ลดสวัสดิการต่างๆ ของลูกจ้างได้ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง และการหักค่าจ้างดังกล่าวไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 76 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

“หากนายจ้างหักค่าจ้างหรือลดค่าจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอม ก็ถือว่านายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 70 มีโทษตามมาตรา 144 วรรคหนึ่ง คือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้สอบสวนและมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องได้” นายสุชาติ กล่าว

 ผู้ประกันตนม.40 โอนเงินเยียวยาแล้วกว่า 4.4 ล้านคน 

ด้านเรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 คน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐมนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม และชำระเงินสมทบภายในวันที่ 10 สิงหาคม

และผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ (สมัครและชำระเงินสมทบ) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผลการโอนเงินเยียวยาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (24- 26 ส.ค.)

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 คนละ 5,000 บาท ไปแล้วจำนวน 4,496,381 คน ปรากฏว่าโอนสำเร็จจำนวน 4,096,790 คน และโอนไม่สำเร็จจำนวน 399,591 คน  ส่วนใหญ่ที่โอนไม่สำเร็จมาจากสาเหตุ ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนสูงถึง 379,701 คน และสาเหตุอื่น ๆ จำนวน 19,890 คน ทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันในการโอนรอบนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight