Business

‘เดอะมอลล์’ ร่วมวง ‘สินเชื่อฟื้นฟู’ ตั้งเป้าเข้าถึงเอสเอ็มอี คู่ค้า 6,000 ราย

เดอะมอลล์ ร่วมวง สินเชื่อฟื้นฟู ผนึกภาครัฐ เอกชน จับมือ สถาบันการเงินชั้นนำ สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้า ซัพพลายเออร์ คู่ค้า เอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งสินเชื่อ บรรเทาผลกระทบโควิด

น.ส.ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า เดอะมอลล์ ร่วมวง สินเชื่อฟื้นฟู ขานรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารออมสิน ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟู ซอฟท์โลน ภายใต้มาตรการ “ประสานพลังเพื่อคู่ค้า เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ”

เดอะมอลล์ ร่วมวง สินเชื่อฟื้นฟู

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ซัพพลายเออร์ เอสเอ็มอี กว่า 6,000 ราย ได้เข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และรักษาการจ้างงาน เพื่ออนาคตเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนินมาตรการ สินเชื่อฟื้นฟู เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมเดินหน้าเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างทุกกลุ่ม กับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทั้ง 6 แห่ง เริ่มจากการประชุมสัมมนาออนไลน์ เพื่อรับทราบมาตรการ ข้อมูลและรายละเอียด เพื่อให้ได้รับการพิจารณาวงเงินได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของแต่ละธนาคารต่อไป

ในส่วนของธนาคาร จะติดต่อตรงกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ยื่นขอวงเงินแต่ละราย โดยผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับอนุมัติวงเงินจะได้รับการแจ้งจากธนาคารโดยตรง และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จะอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ระหว่างผู้กู้ และธนาคาร

686312

“เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเป็นตัวกลางในการประสานพลัง บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อให้คู่ค้าทุกรายได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์โควิด-19 ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนสืบไป”น.ส.ศุภลักษณ์ กล่าว

ด้าน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการออกมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมจาก “พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. ซอฟต์โลน)

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี ที่ให้ความเห็นชอบต่อร่าง “มาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการฟื้นฟูฯ)” วงเงินรวม 350,000 ล้านบาท มีระยะเวลาเบิกเงินกู้ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ และขยายต่ออายุได้อีก 1 ปีหากมีเหตุจำเป็น

มาตรการฟื้นฟูฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพให้สามารถประคับประคองกิจการ พยุงระดับการจ้างงาน และมีโอกาสในการฟื้นฟูศักยภาพ รองรับโลกยุคหลังวิกฤติโควิด-19 โดยจำแนกมาตรการเป็น 2 หมวด ตามลักษณะปัญหาที่ต่างกัน ดังนี้

26232

1. มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินส่งผ่านสภาพคล่องดังกล่าวแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบแต่ยังมีศักยภาพ

2. มาตรการสนับสนุน การรับโอนทรัพย์ชำระหนี้ และให้สิทธิ ลูกหนี้ซื้อคืน (โครงการพักทรัพย์ พักหนี้) วงเงิน 100,000 ล้านบาท มุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัว แต่ยังมีศักยภาพ และมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้ สถาบันการเงิน เพื่อหยุดหรือลดภาระหนี้

น.ส.ศุภลักษณ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤติโควิด-19 นับแต่การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ มาตรการรณรงค์ “ฉีดวัคซีน เพื่อชาติ” มาตรการ “บริจาค ฟันฝ่าวิกฤตการณ์โควิด-19” มาตรการ “สนับสนุน SME และเกษตรกรไทย” และมาตรการ “ประสานพลังเพื่อคู่ค้า เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ”

ประสานพลังเพื่อคู่ค้า เดินหน้าฟื้นฟูธุรก 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม