Business

กางโพย ’36 กลุ่มเจ้าหนี้ 12,829 ราย’ ภายใต้แผนฟื้นฟูการบินไทย (ตอน 4)

เจ้าหนี้การบินไทย  กางโพย “36 กลุ่มเจ้าหนี้ 12,829 ราย” ภายใต้แผนฟื้นฟูการบินไทย มูลหนี้รวมกว่า 4 แสนล้าน เสนอที่ประชุมเจ้าหนี้พรุ่งนี้  ตะลึง! เป็นหนี้ค้างจ่าย 3 กรมจัดเก็บภาษีกว่า 2 หมื่นล้าน

การปรับโครงสร้างธุรกิจของ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI มีคำขอรับชำระหนี้จำนวน 13,333 รายการ ที่เจ้าหนี้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทน สำหรับการปรับโครงสร้าง ตามแผนนี้มูลหนี้ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้รวม 410,140 ล้านบาท ประกอบด้วยจำนวนเงินต้น 404,151 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย  5,989 ล้านบาท โดยผู้จัดทำแผนฟื้นฟู และเจ้าหนี้ ได้ยื่นคำร้องคัดค้านขอชำระหนี้บางรายการ ที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ดังนั้นจำนวนหนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับคำสั่งขั้นสุดท้ายในการชำระหนี้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาล ทั้งนี้ผู้ทำแผนได้แบ่งประเภทเจ้าหนี้ออกมาท้งหมด 36 ประเภท มีทั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ เจ้าหนี้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหนี้พนักงาน เจ้าหนี้สัญญาบำรุงรักษาเครื่องยนต์  สัญญาเช่าเครื่องบิน เป็นต้น มีจำนวนเจ้าหนี้รวม 12,829 ราย ซึ่งการบินไทยจะเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้วันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การบินไทย 

กางโพยกลุ่มเจ้าหนี้การบินไทย 

ประเภทที่ 1 เจ้าหนี้มีประกัน  กลุ่มนี้มี เจ้าหนี้ 1 ราย  เช่น ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย  มีภาระ เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายตามใบขอชำระหนี้ เป็นเงิน 418,089,003.30 บาท
เจ้าหนี้ประเภทที่ 1 เป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ที่มีหนี้เงินกู้เป็นทรัพย์สินของการบินไทย เช่น เครื่องบิน 2 ลำ และเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน 4 ลำ

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 ของหนี้สัญญาเช่าดำเนินงานเครื่องบิน เจ้าหนี้กลุ่มนี้มี เจ้าหนี้ 24 ราย  มีภาระ ดอกเบี้ยเงินต้น และค่าใช้จ่าย ตามการชำระหนี้รวมเป็นเงิน 5,455,252,520.31 บาท เจ้าหนี้กลุ่มนี้ คือ ผู้ให้เช่าเครื่องบินตามสัญญาเช่าเครื่องบินมาใช้งาน

เจ้าหนี้การบินไทย

เจ้าหนี้การบินไทย 12,829 ราย

ประเภทที่  3 ของหนี้สัญญาเช่าการเงินเครื่องบิน กลุ่มนี้ มี เจ้าหนี้อยู่ 29 ราย ตามบัญชีรายชื่อและภาระหนี้ มีภาระดอกเบี้ยเงินต้น และค่าใช้จ่ายตามการชำระหนี้ รวมเป็นเงิน 2,740,523,228.88 บาท เจ้าหนี้ประเภทที่ 3 คือ เจ้าหนี้ที่ทำสัญญาเช่าการเงินเครื่องบิน ตามข้อตกลงเช่าเครื่องบิน  และเจ้าหนี้ที่ให้เงินกู้แก่ผู้ให้เช่าการเงินเครื่องบินรวม ทั้งหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ค่าธรรมเนียมส่วนหน้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญาเช่าการเงินเครื่องบินและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ปรับโครงสร้างกิจการ การชำระหนี้ตามภาระผูกพันของเจ้าหนี้ประเภทที่ 3 จะได้รับการจัดสรรในแผนตามคำสั่งการชำระหนี้ครั้งสุดท้าย

ประเภทที่ 4 เจ้าหนี้เงินกู้จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ประเภทนี้ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 1 ราย  มีภาระเงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตาม คำขอรับชำระหนี้เป็นเงิน 13,153,764,634.61 บาท  

ประเภทที่ 5 สถาบันการเงินเจ้าหนี้ ที่ได้รับมอบหมายให้รับเงินที่เหลือจากการจำหน่ายเครื่องบิน ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 1 ราย  ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีภาระเงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามใบขอชำระหนี้รวมเป็นเงิน 495.720.246.77 บาท  เจ้าหนี้ประเภทที่ 5 เป็นเจ้าหนี้จากสัญญาเช่าการเงินเครื่องบิน ซึ่งผู้ให้กู้ได้รับมอบหมายให้รับเงิน ที่เหลือจากการจำหน่ายเครื่องบินตามสัญญา ในกรณีที่มีการจำหน่ายเครื่องบิน และนำเงินไปใช้ในการชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่น และยังมีเงินเหลือจ่ายให้กับการบินไทย สิทธิในการรับเงินดังกล่าวจะถูกโอนไปยังเจ้าหนี้ในชั้นนี้ การชำระหนี้ตามภาระผูกพันของเจ้าหนี้ประเภทที่ 5 จะได้รับการจัดสรรในแผนตามคำสั่งการชำระหนี้ครั้งสุดท้าย

ประเภทที่ 6 สถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกัน เจ้าหนี้ชั้นนี้ ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 17 ราย  มีภาระเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายตามใบขอชำระหนี้เป็นเงิน 31,228,375,130.78 บาท ประเภทที่ 6 เจ้าหนี้คือ สถาบันการเงินเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ / สัญญาเงินกู้ / วงเงินหมุนเวียน หรือสัญญาวงเงินเงินทุนหมุนเวียน ที่ทำขึ้นระหว่างการบินไทยและเจ้าหนี้ ตลอดจนเงินเบิกเกินบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยง

ตะลึง! เป็นหนี้ 3 กรมจัดเก็บภาษีกว่า 2 หมื่นล้าน

ประเภทที่ 7 หน่วยงานของรัฐเจ้าหนี้ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 1 ราย  มีภาระเงินต้นดอกเบี้ย ค่าปรับและการชำระภาษีเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย ตามใบขอชำระหนี้รวม 20,388,895,155.85 บาท  เจ้าหนี้ประเภทที่ 7 คือ กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต หนี้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีค่าล่วงเวลา ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสินค้าค่าปรับผิดนัดชำระหนี้ที่มีสัญญาหลักประกัน และภาระค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่การบินไทยฝ่าฝืนข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ใบรับรองคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนศุลกากร . ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการหลักประกันทางการเงิน และลูกหนี้อื่น ๆ ที่กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต มีอำนาจเรียกเก็บ  ขณะนี้ผู้ทำแผนได้ยื่นคำคัดค้าน เรื่องอยู่ในการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์การชำระหนี้ตามภาระผูกพันของเจ้าหนี้ประเภท 7

เจ้าหนี้ประเภทพนักงาน 8 ประเภทนี้ ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 499 ราย มีภาระเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายตามใบขอชำระหนี้รวมเป็นเงิน 227,237,591.41 บาท เจ้าหนี้ประเภทที่ 8 ได้แก่ พนักงานและอดีตพนักงานการบินไทย  มีเงินเดือน ค่าชดเชยค่าชดเชย เมื่อเลิกจ้างกองทุนบำเหน็จบำนาญ ค่าชดเชย สำหรับใบประจำปีแบบโรลโอเวอร์ ค่าชดเชย เมื่อเกษียณอายุค่าใช้จ่ายขั้นสูงของพนักงานการบินไทย

เจ้าหนี้การบินไทย

เจ้าหนี้การบินไทย 

เจ้าหนี้เงินคืนตั๋วประเภทที่ 9  ประกอบด้วยเจ้าหนี้ 6,655 ราย  มีภาระเงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามใบขอชำระหนี้รวมเป็นเงิน 1,423,364,807.68 บาท เจ้าหนี้ประเภทที่ 9 คือผู้โดยสาร หรือเจ้าหนี้ที่ซื้อตั๋วเครื่องบินของการบินไทย ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเจ้าหนี้การคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน และบริการเพิ่มเติมของการบินไทย หรือผู้ที่เป็นตัวแทน หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องเนื่องจากได้ดำเนินการคืนเงินให้ผู้โดยสารในนามของ ไทย ผู้วางแผนมองว่า เจ้าหนี้ชั้น 9 มีสิทธิได้รับเงินคืน หากผู้โดยสารห รือผู้จ่ายตั๋วเครื่องบินได้ยื่นคำร้องขอคืนตั๋วแล้วรวมทั้งค่าบริการอื่น ๆ

สำหรับการคืนตั๋วที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินก่อนวันที่ 14 กันยายน 2020 ผู้วางแผนมองว่า บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับการชำระหนี้เป็นตัวเงิน ดังนั้นหนี้ดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นหนี้ที่ต้องยื่น  การขอรับชำระหนี้ตามกฎหมาย รวมถึงตั๋วโดยสารแบบเปิด  ผู้โดยสารสามารถจองเส้นทางเดียวกันกับการบินไทยได้อีกครั้งจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

อ่วมหนัก! เจ้าหนี้การค้าเกือบ 1.7 หมื่นล้าน

เจ้าหนี้การค้าประเภทที่ 10 ประเภทนี้ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 1,878 ราย  มีภาระเงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามใบขอชำระหนี้รวมเป็นเงิน 16,805,209,629.20 บาท เจ้าหนี้ประเภทที่ 10 คือ เจ้าหนี้การค้าของการบินไทย รวมถึงเจ้าหนี้ที่ได้รับสิทธิเรียกร้องจากเจ้าหนี้การค้าของ THAI ได้แก่ การขายค่าบริการ ค่าเช่าการค้าค่าใช้จ่าย ค้างจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนหน้าและลูกหนี้อื่น  เจ้าหนี้ในชั้นนี้ ได้แก่ เจ้าหนี้จากค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน และเครื่องยนต์ ค่าบริการยกเครื่อง ค่าน้ำมันเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายธุรกิจสายการบิน และค่าเช่าพื้นที่

เจ้าหนี้ประเภทที่ 11 เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและจำเป็นต่อธุรกิจการบิน และการบินประเภทนี้ป ระกอบด้วย เจ้าหนี้ 7 ราย  มีภาระเงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามใบขอชำระหนี้รวม 5,575,980,090.21 บาท เจ้าหนี้ประเภท 11 รวมถึงการเช่าพื้นที่ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบยานพาหนะนอกชั่วโมงและค่าธรรมเนียมการควบคุมการจราจรทางอากาศ

เจ้าหนี้ประเภทที่ 12 ที่วางเงินมัดจำเพื่อปฏิบัติตามสัญญาประเภทนี้ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 208 ราย  มีภาระเงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามการชำระหนี้ ยอดรวม 138,666,566 บาท เจ้าหนี้ประเภทที่ 12 เป็นเจ้าหนี้ของ THAI ในรูปของเงินสดที่จำนำ เงินฝากเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพัน

เจ้าหนี้ประเภทที่ 13 จากค่าตอบแทนที่ค้างชำระให้กับตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ชั้นนี้ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 75 ราย  มีภาระผูกพันเงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามใบขอชำระหนี้รวมเป็นจำนวนเงิน 146,096,523.65 บาท เจ้าหนี้ประเภท 13  คือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ที่การบินไทยยังไม่ได้ชำระค่านายหน้า / สิ่งจูงใจ

เจ้าหนี้ประเภทที่ 14 ที่วางเงินมัดจำ / ค้ำประกันการซื้อตั๋วประเภทนี้ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 109 ราย  รวมเป็นเงิน 171,751.070.87 บาท เจ้าหนี้ประเภท 14 คือ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วตัวแทนการท่องเที่ยว และการซื้อตั๋วกลุ่ม เจ้าหนี้เหล่านี้ได้วางเงินมัดจำ / ประกันการซื้อตั๋ว และค่าธรรมเนียมการจองตั๋วให้กับการบินไทย

ประเภทที่ 15 เจ้าหนี้ที่คืนเงินให้ลูกค้า ในนามของการบินไทย ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการชำระเงิน (การปฏิเสธการชำระเงิน) ประเภทนี้ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 6 ราย  มีภาระเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายตามใบขอชำระหนี้รวม 3,523,926,965.49 บาท  เจ้าหนี้ประเภทที่ 15 คือผู้ได้รับหรือผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจำนวนเงินที่ปฏิเสธการชำระเงิน ซึ่งค่าธรรมเนียมตั๋วโดยสารหรือค่าบริการอื่น

เจ้าหนี้การบินไทย

ค้านเจ้าหนี้กลุ่มสะสมไมล์ ไม่ใช่เจ้าหนี้

ประเภทที่ 16 ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ชั้นนี้ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 9 ราย มีภาระเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายตามใบขอชำระหนี้รวมเป็นจำนวนเงิน  245,574,638.26 บาท เจ้าหนี้ประเภท 16 คือ บุคคลที่มีสิทธิ์ใช้ไมล์สะสมรอยัลออร์คิดพลัส (ROP) ซึ่งรวมถึงผู้ถือไมล์ หรือองค์กรที่ทำการซื้อไมล์จำนวนมาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมทางการตลาด

ผู้วางแผนคัดค้านว่า พวกเขาไม่ใช่เจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับการชำระหนี้ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งการบินไทยมีภาระผูกพันที่ จะต้องเปิดใช้งานการแลกไมล์สะสม สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Royal . โปรแกรม Orchid Plus ผู้วางแผนเชื่อว่าเจ้าหนี้ประเภทนี้ไม่ควรมีสิทธิได้รับการชำระหนี้เนื่องจากยังคงมีสิทธิ์แลกไมล์สำหรับสินค้าหรือ บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Royal Orchid Plus

ประเภทที่ 17 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ประเภทนี้ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 3 ราย  มีภาระเงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามใบขอชำระหนี้รวม 94,440.27 บาท  เจ้าหนี้ประเภทที่ 17 คือผู้ถือหุ้น การบินไทยที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้และมีการคำนวณหนี้ตามราคาหุ้นสามัญ ผู้ทำแผนคัดค้านว่า ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้การบินไทย แต่เป็นผู้ถือหุ้น (อ่านต่อตอนต่อไป)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight