ดูหนังออนไลน์
Business

เตือนด่วน ‘วัคซีนทัวร์’ เช็คลิสต์ รวมเรื่องต้องตรวจสอบ ที่นี่ ก่อนตัดสินใจซื้อ

วัคซีนทัวร์ ขายว่อน กรมการท่องเที่ยว แนะนำตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อ ทั้งเช็คประวัติบริษัททัวร์ ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายการฉีดวัคซีน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เตือนนักท่องเที่ยวที่สนใจซื้อ วัคซีนทัวร์ ต้องตรวจสอบให้ละเอียด ทั้งประวัติบริษัททัวร์ สถานการณ์ในต่างประเทศ และนโยบายการฉีดวัคซีนของประเทศที่จะเดินทางไป โดยระบุว่า

วัคซีนทัวร์
The concept of travel and vaccination. Travel hats and disposable syringes on top of the world map.

“ตามที่พบข้อมูลข่าว เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ กรณีบริษัทนำเที่ยว เปิดขายทัวร์ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในต่างประเทศ หรือเรียกว่า “วัคซีนทัวร์” ซึ่งนำเสนอรายการนำเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ แต่ดึงดูดความสนใจของประชาชน ด้วยการพาไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19

โดยรายการนำเที่ยวลักษณะนี้เริ่มมีแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก เน้นไปที่ประชาชนที่มีกำลังซื้อสูง สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนในต่างประเทศได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากขึ้น เพราะต้องปฏิบัติตาม มาตรการของรัฐบาลไทย และข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงาน ที่กำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่จะทำทัวร์ ในลักษณะนี้ ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังนี้

  • ต้องเป็นผู้จดทะเบียน และได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว กรณีนำเที่ยวต่างประเทศ ต้องได้รับใบอนุญาตประเภททั่วไป (รหัส 11)
  • การโฆษณาในรายการนำเที่ยว ต้องมีรายละเอียด ตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถดำเนินการได้จริง ตามที่โฆษณาไว้
  • บริษัทนำเที่ยว ควรต้องศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของประเทศปลายทาง ในการเดินทางเข้าประเทศ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกักตัว ข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขในเข้ารับการฉีดวัคซีนของประเทศนั้น ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการฉีดวัคซีน เป็นต้น

สำหรับประชาชน ที่สนใจรายการนำเที่ยวในรูปแบบวัคซีนทัวร์ ขณะนี้ ควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูล ให้ครอบคลุมทุกด้าน ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

  • ตรวจสอบการมีใบอนุญาต ของบริษัทนำเที่ยว ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว http://www.dot.go.th
  • เช็กประวัติการร้องเรียนบริษัทนำเที่ยว โทร. 0 2141 3171
  • การซื้อทัวร์เป็นการจ่ายเงินซื้อบริการล่วงหน้า ให้พิจารณาความเป็นไปได้ ของการเดินทางทุกครั้ง และติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการซื้อทัวร์ ที่ราคาต่ำกว่าทุน
  • เก็บหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน แผนการเดินทาง หากมีกรณีร้องเรียน
  • ตรวจสอบการอนุญาตเดินทางระหว่างประเทศว่า มีมาตรการกักตัว ก่อนเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศปลายทางอย่างไร สำหรับประเทศไทย ยังคงมาตรการกักตัวผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 14 วัน
  • ติดต่อสอบถามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในต่างประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ได้ที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สายด่วน 0 2572 8442

กรมการท่องเที่ยว ขอแนะนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์นี้ เพื่อให้ประชาชน และผู้ที่สนใจซื้อทัวร์ นำไปประกอบการพิจารณาและตรวจสอบให้มั่นใจ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์”

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ยังได้ออกมาเตือน การซื้อวัคซีนทัวร์ ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน โดยไม่ได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐได้

ขณะเดียวกัน วัคซีนป้องกันโควิด ในสหรัฐ ได้รับอนุมัติการใช้งานแบบฉุกเฉิน (EUA) เท่านั้น ดังนั้น หากผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการข้างเคียงหรือการแพ้รุนแรง ทางบริษัทผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ และหากผู้เดินทางไม่มีประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีราคาสูง

ทั้งนี้ แต่ละรัฐอาจมีกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และขั้นตอนในการแจกจ่ายวัคซีนที่แตกต่างกัน อาทิ ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่/อาศัยอยู่ หรือทำงานอยู่ในรัฐนั้น ๆ แต่ในบางรัฐ นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้

ปัจจุบัน เริ่มมีผู้บริหาร และหน่วยงานของหลายรัฐ  ได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการจัดการท่องเที่ยวเพื่อ ฉีดวัคซีน (vaccine tourism) อาทิ ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา และหน่วยงานด้านสาธารณสุขรัฐแอละบามา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่า การ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะจัดให้แก่ผู้ที่มีถิ่นพำนักในรัฐเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรัฐ สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการการ แจกจ่ายวัคซีนตามที่เห็นเหมาะสมได้โดยรวดเร็ว

ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต และ สถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธให้เข้าสหรัฐ ของคนไทยอยู่เป็นระยะ แม้ว่าจะได้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวมาแล้วก็ตาม

เมื่อถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ก็จำเป็นต้องดำเนินการ และเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ASQ อีกทั้งต้องขอรับ COE จาก สอท. / สกญ. ซึ่งหลายครั้งอาจทำให้ต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลานาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม