ดูหนังออนไลน์
Business

กบร. ไฟเขียวแนวทาง ‘อุ้มแอร์ไลน์’ ขยายลดค่าบริการสนามบิน ทอท. ถึง มี.ค. 65

กบร. ไฟเขียวแนวทาง “อุ้มแอร์ไลน์” ขยายเวลา “ปรับลด – ยกเว้น” ค่าบริการสนามบิน ทอท. ถึงเดือน มี.ค. 65 พร้อมเห็นชอบถอนใบอนุญาต “สายการบินนิวเจน”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน กล่าวว่า วันนี้ (28 เม.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) พิจารณาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทยและในต่างประเทศมีความรุนแรงขึ้น จึงได้สั่งให้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบรวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยให้ กพท. ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด -19 (ศบค.) อย่างใกล้ชิด และให้ กพท. รายงานผลการดำเนินมาตรการให้ กบร. ได้รับทราบ เพื่อจะได้ช่วยทำความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ถูกต้อง

มติ กบร. อุ้มแอร์ไลน์ เฟส 3 333

กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 คลี่คลายลงให้ กพท. ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือนและการส่งเสริมเศรษฐกิจ การขนส่งทางอากาศเพื่อให้พร้อมต่อการเปิดประเทศและเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ได้ให้ กพท. ติดตามการดำเนินการสนามบินเบตง ของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยให้ประสานกับท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการสายการบินที่จะทำการบิน ณ สนามบินเบตง เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดใช้งานสนามบินเบตง โดยให้รายงานความคืบหน้าให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบด้วย

 

กบร. เห็นชอบแนวทาง “อุ้มแอร์ไลน์” เฟส 3

ที่ประชุม กบร. ยังเห็นชอบให้ประกาศใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบของ สายการบิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระยะที่ 3 ไตรมาสที่ 2/2564 ดังนี้

1. มาตรการปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565

shutterstock 365302412

2. มาตรการปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของ ทย. โดย ทย. ดำเนินการได้ เมื่อได้รับเงินชดเชยเข้าเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานจากรัฐบาลแล้ว  จะดำเนินการคืนเงินค่าบริการ ส่วนต่างดังกล่าวที่เรียกเก็บมาแล้วคืนให้แก่สายการบินต่อไป
​ ​
3. มาตรการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้พิจารณาคำขอของสมาคมสายการบินประเทศไทย ที่ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าบริการการเดินอากาศ ในงวดเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 จาก 90 วัน เป็น 180 วัน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่สายการบินได้รับจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ โดย บวท. ได้เสนอทางเลือกว่า จะขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าบริการให้แก่ สายการบิน ซึ่ง กบร. ให้ กพท. ประสานไปยังสมาคมฯ เพื่อทราบข้อเสนอของ บวท. ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ได้ให้ กพท. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศฯ และการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการต่าง ๆ ของผู้ประกอบการด้านการบิน เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมด้านการเดินอากาศเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

56

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) เลขที่ 5/2560 ที่ออกให้แก่ บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด และกำชับให้ กพท. ตรวจติดตามให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

รายงานข่าวเปิดเผยว่า บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด เป็นผู้ประกอบการสายการบินนิวเจนแอร์เวย์ โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (AOC) เป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ซึ่งลูกค้าหลักของ สายการบิน คือ ผู้โดยสารในเส้นทางจากประเทศไทยไป 30 เมืองในประเทศจีน

แต่ในช่วงกลางปี 2562 สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ได้ส่งหนังสือแจ้งมายัง กพท. เพื่อแจ้งขอหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากขณะนั้นสายการบินเจอกับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง จนส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัท ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจโลกที่ไม่ค่อยดีทำให้ผู้โดยสารลดลง โดยเฉพาะผู้โดยสารหลักจากประเทศจีนที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม