ดูหนังออนไลน์
Economics

‘ธ.ก.ส.’ ช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤติ! ลุยจัดการหนี้นอกระบบแบบครบวงจร


“ธ.ก.ส.” เดินหน้ามาตรการจัดการหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ และสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เดินหน้ามาตรการจัดการหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ และสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้คู่เงินทุน โดยให้เกษตรกรเข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพกับศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนว่างงาน รวมทั้งเกษตรกร ไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามปกติ ทำให้รายได้ลดลง หรือไม่มีรายได้ จนนำไปสู่ปัญหาการกู้เงินนอกระบบ ส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และบุคคลในครัวเรือนที่ประสบปัญหาดังกล่าว ธ.ก.ส.จึงได้ออกมาตรการ จัดการหนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

ธ.ก.ส.

1. โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกร และบุคคลในครัวเรือน สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้า หรือของคู่สมรส ซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ ในการสงวนที่ดินทำกิน ที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท และการคืนดอกเบี้ยในอัตรา 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

2. โครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อ ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของลูกค้า โดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้

นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family

3. โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำให้กับลูกค้า ผู้กู้สินเชื่อตามโครงการ แก้ไขหนี้นอกระบบ ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จากการประกอบอาชีพเสริม โดยผ่านการฝึกอบรมความรู้ หรือทักษะจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.50%) ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566

นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การแก้ไขหนี้นอกระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักความรู้นำ สินเชื่อตาม ธ.ก.ส.จึงได้สนับสนุนให้ลูกค้า ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาทักษะอาชีพต่าง ๆ กับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส.ศูนย์เรียนรู้ 459 รวมถึงศูนย์พัฒนาความรู้ พัฒนาอาชีพของส่วนงานอื่น ๆ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของลูกค้า  สร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพหรือปรับเปลี่ยนการผลิต ทำให้เกษตรกร และบุคคลในครัวเรือนก้าวผ่านวิกฤต สามารถสร้างอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม