ดูหนังออนไลน์
Business

6 มาตรการ ‘กรมการค้าต่างประเทศ’ อำนวยความสะดวก ลดเสี่ยงโควิดระลอกใหม่

กรมการค้าต่างประเทศ ออก 6 มาตรการ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ลดการเดินทางมาติดต่อที่กรมฯ ลดความเสี่ยง โควิด-19 ระลอกใหม่

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้วางแผนรับมือการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเดินหน้า 6 มาตรการหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า ช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการ และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งลดความเสี่ยง ความแออัด และความจำเป็นในการเดินทางมายังกรมฯ

กรมการค้าต่างประเทศ

ทั้งนี้ เป็นการใช้ประโยชน์จากระบบการให้บริการแบบดิจิทัลที่กรมฯ มีอยู่ และยังเป็นบริการที่อยู่ภายใต้ 85 รายการของบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Online One Stop Service) ที่เป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำหรับทั้ง 6 มาตรการ ได้แก่

1. ขยายเวลาวันหมดอายุสำหรับบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า และบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ ที่จะหมดอายุ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 เม.ย.-31 ก.ค.2564 ออกไปอีก 3 เดือน โดยอัตโนมัติ

2. อนุญาตให้ผู้ประกอบการ ส่งคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก-นำเข้า สินค้าที่มีมาตรการควบคุมการส่งออก-นำเข้า ผ่านทางไปรษณีย์ พร้อมสามารถตรวจสอบผลการพิจารณา และเลขทะเบียน ผ่านระบบลงทะเบียน ผู้ประกอบการออนไลน์ของกรมฯ (Registration Database) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ เลือกใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) หรือการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (ASEAN Wide Self Certification: AWSC) สำหรับการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน แทนการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบกระดาษ

4. ผลักดันให้ผู้ประกอบการ ใช้ระบบการลงลายมือชื่อ และตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดการสัมผัสกระดาษ และลดระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ

กีรติ รัชโน

ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป (C/O ทั่วไป) ให้ผู้ประกอบการประสานผู้นำเข้าปลายทาง เพื่อยกเว้นการขอ C/O ทั่วไป สำหรับการผ่านพิธีการศุลกากรในช่วงนี้

5. เพิ่มการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยกรมฯ ได้เชื่อมโยงข้อมูลหนังสือสำคัญฯ กับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถประกอบพิธีการทางศุลกากร โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแบบกระดาษอีกต่อไป

6. อนุญาตให้ผู้ประกอบการ ใช้แบบฟอร์มรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ตามที่กรมฯ กำหนด มายื่นประกอบการขอรับหนังสือรับรองแสดงการได้สิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ในช่วงระหว่างวันที่ 15 เม.ย.- 31 ก.ค. 2564 กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถนำ C/O จากประเทศต้นทางมาแสดงได้ เนื่องจากประเทศต้นทางล็อกดาวน์

นายกีรติกล่าวว่า ในส่วนของมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมฯ ได้จัดทำระบบ Timeline a Day Report ให้เข้าไปกรอกข้อมูล การเดินทาง และกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในแต่ละวัน เช่น สถานที่ที่ไปทำกิจกรรม ช่วงเวลา และรูปแบบ การเดินทาง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม และกำกับดูแล เพื่อลดโอกาสของเจ้าหน้าที่ ในการเข้า พื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการว่า กรมฯ ได้คำนึงความปลอดภัยในการให้บริการอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งชุดเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ เป็นทีม A B C สลับกันมาปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยง โควิด-19 ระลอกใหม่ กรณีมีผู้ติดเชื้อ และต้องกักตัว จึงมั่นใจได้ว่า งานบริการสำหรับผู้ประกอบการ ยังดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ติดขัด ในช่วงการแพร่ระบาดรอบใหม่นี้

ผู้ประกอบการที่มีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4830 และ 0 2547 4838 หรือ เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT