ดูหนังออนไลน์
Business

‘ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ’ ซีพีเอฟ ประกาศจุดยืน ใช้ข้าวโพดจากแหล่งผลิต ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


ซีพีเอฟ ยึดแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ใช้ข้าวโพดระบุที่ปลูกถูกต้อง 100% แหล่งผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมเกษตรกร เติบโตไปด้วยกัน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญการทำธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้เติบโตไปด้วยกัน ตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน

5 2

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคู่ค้า ในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร โดยสามารถระบุพื้นที่เพาะปลูกได้ตามเอกสารสิทธิ์ครบถ้วน 100% แล้ว ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” พร้อมทั้งร่วมพัฒนาเกษตรกร ในห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เติบโตไปด้วยกัน เป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตอาหารมั่นคง

นับตั้งแต่ปี 2559 ซีพีเอฟได้ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งปลูกได้ (Corn Traceability) เพื่อระบุผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ซื้อ ต้องไม่ได้มาจากแหล่งปลูกพื้นที่ป่า และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ล่าสุดบริษัทฯ ร่วมมือจากคู่ค้าธุรกิจและผู้รวบรวมข้าวโพด ในการติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ (real time) ในการขนส่งข้าวโพด เข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟ ในเขตประเทศไทยได้ครบ 100% อีกด้วย

4 2

นอกจากนี้ กรุงเทพโปรดิ๊วส์ ยังได้นำระบบตรวจสอบย้อนกลับ ไปขยายผลในประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซีพี เมียนมา บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประกาศรับซื้อผลผลิตข้าวโพด ในเขตประเทศเมียนมา จากแหล่งผลิตที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง ภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับเท่านั้น

ทั้งนี้ เกษตรกรในเขตประเทศเมียนมา ร่วมลงชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานการรับซื้อ จากแหล่งผลผลิตข้าวโพดที่มีเอกสารสิทธิ์ และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดการปัญหาหมอกควัน

3 3

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังเดินหน้าส่งเสริมพันธมิตร ในห่วงโซ่การผลิตอาหาร โดยริเริ่มโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทย เพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ให้คำแนะนำใกล้ชิด ควบคู่กับการบริหารจัดการแบบเกษตรแปลงใหญ่ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดต้นทุนการผลิต

ขณะที่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ระหว่างเดือนต.ค. – ธ.ค. บริษัทเพิ่มจุดรับซื้อผลผลิตที่ได้มาตรฐานในชุมชนให้อยู่ใกล้พื้นที่ปลูกเกษตรกร เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร ประหยัดค่าขนส่ง ช่วยเกษตรกรได้รับรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยบริษัทช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว และการขนส่ง เพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายที่จุดรับซื้อ

1 3

ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการดำเนินโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  9,554 ราย ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 241,220 ไร่ โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในปี 2563 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบกับ 909 กิโลกรัมต่อไร่ของเกษตรกรนอกโครงการฯ ช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 29,628 บาทต่อครัวเรือน

ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟมุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตร ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำมันปาล์ม มันสำปะหลัง กากถั่วเหลือง และปลาป่น ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติ และร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

2 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม