ดูหนังออนไลน์
Business

ไทม์ไลน์ จ่ายภาษีที่ดินฯ อัตราจัดเก็บ ผ่อนได้ จ่ายช้าเจอปรับ รวมไว้ที่นี่

ไทม์ไลน์ จ่ายภาษีที่ดินฯ ปี 64 หลัง ครม. มีมติลดอัตราจัดเก็บลง 90% และให้จัดเก็บจริงเพียง 10% ครอบคลุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท

ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทำให้รัฐบาลจัดทำมาตรการเยียวยา ในหลายภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือ การบรรเทาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย กระทรวงมหาดไทย ได้ขยายระยะเวลาการจัดเก็บ ลดอัตราจัดเก็บถึง 90% และให้ผ่อนจ่ายได้ 3 เดือน โดยมี ไทม์ไลน์ จ่ายภาษีที่ดินฯ ปี 2564 ดังนี้

ไทม์ไลน์ จ่ายภาษีที่ดินฯ

 • การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนเป็น ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564
 • การแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษี ให้แก่ผู้เสียภาษี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนเมษายน 2564
 • การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนเมษายน 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนมิถุนายน 2564
 • การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย ดังนี้

จากเดิมงวดที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนมิถุนายน 2564

จากเดิมงวดที่สอง ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

จากเดิมงวดที่สาม ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนสิงหาคม 2564

 • การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
 • การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินสาขา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ภาษีที่ดิน

แล้วต้องจ่ายภาษีที่ดินฯ แต่ละประเภท เท่าไรบ้าง

1. ที่ดินประกอบการเกษตร

 • ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา กฎหมายกำหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563-2565) จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี
 • กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.01 หากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 50 บาท

2. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

 • บ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้น หากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 • กรณีมีบ้านหลังอื่น หากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.02 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 100 บาท
 • กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน หากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้น

3. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า รวมถึงกรณีที่ใช้ประโยชน์ ประกอบการพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม

 • หากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท
อสังหา ภาษี
Closeup image of a woman’s hand putting house model on pile of coins for saving money concept

จ่ายภาษีที่ดินล่าช้า จะเกิดอะไรขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีหนังสือแจ้งเตือน ไปยังผู้เสียภาษีภายในเดือนถัดไป เพื่อให้มาชําระภาษีค้างชําระ พร้อมเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม โดยจะเสียค่าปรับดังนี้

 • กรณีไม่ได้มาจ่ายภาษีภายในเวลาที่กําหนด (ภายในเดือนเมษายน 2564) แต่ต่อมาได้มาชําระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจํานวนภาษีค้างชําระ
 • กรณีจ่ายภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจํานวนภาษีค้างชําระ
 • กรณีจ่ายภาษีภายหลังจากเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจํานวนภาษีค้างชําระ
 • ผู้เสียภาษีที่มิได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ จํานวนภาษีค้างชําระ โดยให้เริ่มนับ เมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระภาษี จนถึงวันที่มีการชําระภาษี แต่ต้องไม่เกินกว่า จํานวนภาษีที่ต้องจ่าย

นอกจากนี้ ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ในหนังสือแจ้งเตือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งข้อมูลการค้างชำระ ไปให้สำนักงานที่ดิน ทำให้การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง จะทําไม่ได้

หากมีภาษีค้างชำระ และหากพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชําระภาษี ได้รับหนังสือแจ้งเตือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถยึด อายัด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ค้างชำระภาษี ไปขายทอดตลาดได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : DDproperty

อ่านข่าวเพิ่มเติม