Business

เช็คที่นี่!! ใครขึ้น ‘ปลัดกระทรวง – อธิบดี- เลขาธิการสศช.-ผอ.ข่าวกรอง’


ครม.อนุมัติแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง รองรับคนเดิมเกษียณอายุราชการ “ชยธรรม์ พรหมศร”ผงาดนั่งปลัดคมนาคม ตามคาด! 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุม (ครม.) วันนี้ (25ส.ค.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง อาทิกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

ครม โยกย้ายแต่งตั้ง 01

1. นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม

2. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองปลัดกระทรวงพลังงาน  ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน   ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน

4. นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

5. นายธนากร บัวรัษฏ์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

6. นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

7. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งหมดนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติให้  นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสำราญ รอดเพชร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี

ขณะเดียวกันที่ประชุม  ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 คน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ

2. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4. นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์

5. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

6. นายกนิษฐ์ สารสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์

7. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

8. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ หรือตัวแทน Startup

9. นายยรรยง เต็งอำนวย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight