ดูหนังออนไลน์
Business

จองที่พัก อุทยานแห่งชาติ แต่ติดโควิด! ขอคืนเงิน-เลื่อนวันเข้าพักได้

จองที่พัก อุทยานแห่งชาติ ไปไม่ได้เพราะติดโควิด อุทยานบางแห่งปิด ขอคืนเงิน หรือเลื่อนจองวันเข้าพักได้ง่าย ๆ อ่านเงื่อนไขได้ที่นี่

กรมอุทยานแห่งชาติ ออกประกาศ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 นักท่องเที่ยวขอคืนเงินค่าที่พักเป็นกรณีพิเศษ หรือ ขอเลื่อนวันเข้าพักได้ เนื่องในสถานการณ์โควิด รวมทั้งมี อุทยานแห่งชาติบางแห่ง ปิดให้บริการ แต่หากนักท่องเที่ยว ที่ได้จองที่พักในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ มีความกังวลไม่กล้าเดินทาง สามารถยื่นเรื่อง ขอคืนเงินค่าที่พักเป็นกรณีพิเศษ หรือขอเลื่อนวันเข้าพักได้ ดังนี้

อุทยานแห่งชาติ

การขอคืนเงินค่าที่พัก

ปกติหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย คลื่นยักษ์สึนามิ ดินถล่ม ไฟไหม้ป่า หรือเหตุสุดวิสัย เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันเข้าพัก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอคืนเงิน

ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ ก่อนวันเข้าพักไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

การยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน)

ยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่าน ที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ แนบหลักฐานการชำระเงิน และสำเนาสมุดฝากเงินธนาคาร เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ (กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน)

การยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากกำหนดเข้าพักน้อยกว่า 5 วันหรือเลยวันเข้าพัก)

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือส่งอีเมล [email protected] / [email protected]

แนบเอกสารประกอบคำร้องขอคืนเงิน

 • เอกสารการจองที่พักและบริการ
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • สำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ
 • กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน

จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยืนยันกับอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ต่อไป

กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้คืนเงิน อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยสามารถติดต่อขอทราบผลการโอนเงินคืน ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายเงินรายได้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1784

การเลื่อนวันเข้าพัก

 • อนุญาตให้เลื่อนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าที่กำหนดขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
 • ขอเลื่อนได้ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม โดยทำการจองรายการใหม่ผ่านเว็บไซต์ของกรมก่อน จากนั้นยื่นเรื่องขอเลื่อนการใช้บริการ ทั้งนี้ การจองใหม่ สามารถจองที่อุทยานแห่งชาติเดิม หรือเปลี่ยนอุทยานแห่งชาติใหม่ก็ได้
 • แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ โดยยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ
 • หากการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ ทำให้ค่าที่พักและบริการต่างไปจากเดิม มีอัตราสูงกว่าอัตราที่ชำระไว้แล้ว ผู้ใช้บริการต้องชำระเพิ่ม
 • ตรวจสอบผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ ได้ที่หมายเลข 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือล็อกอินเข้าระบบเพื่อตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของกรม
 • กรณีที่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวันเข้าใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือแจ้งผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ พร้อมหลักฐานการชำระเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในวันที่เข้าใช้บริการ
 • กรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวันเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้บริการตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การใช้บริการ‼️

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริการที่พัก สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744

อ่านข่าวเพิ่มเติ

WANPEN PUTTANONT