ดูหนังออนไลน์
Business

ลูกหนี้มีเฮ! ธปท.ขยายเวลาขอความช่วยเหลือถึง 30 มิ.ย. 64 ‘ปรับโครงสร้างหนี้-ให้ทุนหมุนเวียน’

ธปท. บรรเทาพิษโควิดระลอกใหม่ ขยายเวลาลูกหนี้รายย่อย ขอรับความช่วยเหลือถึง 30 มิถุนายน 2564 หนุนปรับโครงสร้างหนี้ ให้ทุนหมุนเวียน ชะลอการชำระหนี้

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ธปท. จึงขอให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (ผู้ให้บริการทางการเงิน) เร่งช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อย สมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยลูกหนี้สามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือนายจ้าง หรือเจ้าของกิจการ สมัครขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ได้ เช่น ในกรณีสินเชื่อสวัสดิการ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง

2. ให้ผู้ให้บริการทางการเงิน เร่งให้ความช่วยเหลือ ลูกหนี้ทุกประเภท อาทิ ลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้ธุรกิจขนาด
ใหญ่ ตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อ และคำนึงถึงความเสี่ยงของลูกหนี้ จำแนกตามลักษณะธุรกิจ และพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีแนวทางต่าง ๆ ดังนี้

  • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี้ จากสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว ปลอดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยชั่วคราว ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าอัตราตลาด เป็นต้น
  • ให้เงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม
  • พิจารณาชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. ซอฟตฺ์โลน
  • ผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม

ขณะที่ ธปท.จะติดตามความคืบหน้า การช่วยเหลือลูกหนี้ ของผู้ให้บริการทางการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ ธปท.สามารถทบทวน
มาตรการช่วยเหลือ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team